Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 19 - Kerkmuziek

D.J. Bolt
21-05-11


Op 13-05-11 sprak de synode te Harderwijk (ook) over kerkmuziek. Opnieuw werd door deputaten voorgesteld vele liederen toe te voegen aan het bestaande repertoire. Bijzondere aandacht kregen de zgn. 'Psalmen voor Nu', berijmingen van de psalmen die getoonzet zijn op popmuziek. Kun je die wel samen zingen in de eredienst?
Daarnaast boog de synode zich over Opwekkingsliederen. Moeten daar nog meer van worden geselecteerd en moeten die ook niet op synodaal niveau getoetst?
Kunnen we eigenlijk wel mee blijven doen met de Interkerkelijk Stichting voor het Kerklied dat een nieuw Liedboek voor de Kerken aan het maken is en waaraan ook vrijzinnigen meewerken?
Tenslotte, wat is de rol van de synode: faciliterend of voorschrijvend?
Vele vragen waarop de synode een antwoord probeerde te geven.


Revisieverzoeken


Zie bijlage 1

BESPREKING RONDE 1

Br. Ziedzes des Plantes
Het zinnetje in grond 1 "hun rapport is op tijd aan alle kerken toegezonden" moet weg, want dat is niet zo.

Commissie – Ds. Trimp
Bedoeling ervan is dat de kerken niet verrast werden door de besluitvorming. Ze wisten van te voeren dat dit op de agenda stond.

BESPREKING RONDE 2

Niemand meldt zich.

STEMMING
Aanvaard, onthouding 2.


 Nieuwe liederen
Zie bijlage 2.

Preses
Het gaat nu eerst om de procedure hoe de voorgestelde liederen van het Liedboek voor de kerken (LvK) te behandelen. Bij welk percentage is een lied in eerste lezing goedgekeurd, wat zijn de criteria, stemmen we over elk lied of pas wanneer daar door minstens vier afgevaardigden om wordt gevraagd.
Er zijn geen amendementen meer mogelijk.

BESPREKING PROCEDURE

Deputaten - Ds. H. van Veen
Je kunt drie mogelijkheden onderscheiden als resultaat van beoordeling: afwijzen, goedkeuren en bespreken. Het gaat nu om een nalezing. Als er gekozen wordt voor 'bespreken' nemen we het lied terug.

Ds. Ophoff
We zijn met een farce bezig. Het is op vorige synodes niet mogelijk gebleken dat deputaten zo inschikkelijk waren.
Mijn voorstel is: niet bespreken. Er gloren nieuwe perspectieven. De kerken maken gebruik van het LvK, er zijn lijstjes.

Br. Bondt
Als vorige spreker.

Ds. Leeftink
Mijn vraag is al beantwoord door de deputaten.

Br. Mollema
Is het werk van deputaten dan voor niks? Kan het zijn dat beoordeelde liederen straks in het nieuwe liedboek worden opgenomen? Dan zal het werk toch gebruikt kunnen worden op een ander moment.

Ds. Trimp
Nu niet behandelen? Na Zwolle-Zuid moet het proces wel afgerond worden. Het gaat niet om restanten, maar om wat nog resterend is. De opdracht ligt nu op tafel. Dus nu aannemen. We moeten het ijzer smeden als het heet is.

Preses
Het gaat nu alleen over liederen van de b-categorie. Het voorstel is deze zonder bespreking te aanvaarden. Maar als er ten onrechte liederen in deze categorie zitten dan moet daarover worden gesproken. En het goedkeuring percentage bepaald, alsmede wanneer gestemd gaat worden.
Vraag 1: gaan we b op deze synode behandelen?

STEMMING 1
Vraag: gaan we de b-categorie op deze synode behandelen?
Ja: tegen 13, onthouding 1.

STEMMING 2
Stemming met gewone meerderheid?
Nee: tegen 20, onthouding 2.

Ds. Trimp
Er zijn nog drie liederen aan b toegevoegd.

Ds.Ophoff
We zijn spontaan met deputaten meegegaan. Dus nu ook spontaan met de commissie meegaan.

Preses
De nummers 47, 62 en 165 gaan van a naar b.

STEMMING 3
Bespreking volgt als vier afgevaardigden daarom vragen?
Ja: met algemene stemmen.


Besluit 2a

Zie bijlage 2.
49 nieuwe LvK liederen met daaraan toegevoegd bovengenoemde drie liederen 'in eerste lezing' goed te keuren.

BESPREKING RONDE 1

Ds. Gunnink
Deputaten hebben gewerkt in de lijn van de vorige twee synodes. Die besloten dat de psalmen de voorkeur hebben. Maar er zijn al veel te veel liederen. Twee toevoegen zouden kunnen maar de rest niet.

Preses
Het gaat alleen over categorieën in hun geheel.

Ds. Oostland
Lied 47 is toegevoegd. Het gaat om de passage waarin Jezus zijn discipelen roept. Er blijken heel veel woorden nodig te zijn om dat goed te kunnen lezen. Ik heb er vragen bij of dit lied wel nodig is.
Lied 101, tweede vers, is een dissonant. Christus herleeft in ons? Hij woont in ons.

Br. De Groot
In lied 62 zitten veel samentrekkingen, dat lied moeten we even proberen.
Het is heel jammer dat het vreugdevolle lied 144 er niet in gekomen is.

Ds. Scherff
Is lied 117 een goed alternatief voor 78? Maar het heeft een ontzettend oud taalkleed en is nogal uitgebreid.
Lied 329 is een tamelijk vaag lied.
Is lied 373 wel een kerklied? Of is het meer voor huis-, tuin- en keukengebruik?

Deputaten - Ds. Van Veen
Het is Gunninks opvatting dat er veel te veel liederen zijn. Maar wij hebben onze opdracht in lijn van vorige synodes uitgevoerd.

T.a.v. Oostlands opmerking. Roeping geldt ook ons. Lied 47 geeft een associatie in kort bestek, het heeft ook een liturgische context nodig. Wij zijn we geen apostelen maar toch is er ook een roeping voor ons. We blijven het een mooi lied vinden.
Lied 101: denk bij herleven ook aan opstaan tot een nieuw leven. De opstandingskracht van Jezus Christus werkt in ons.
Lied 62 is een sprankelend lied. Het kan heel snel opgepakt worden.
Lied 117 was oorspronkelijk nog veel langer. Het is niet een vervanging maar wordt er gewoon bij aangeboden, niet om verplicht te zingen dus. Couplet 5 waarin het werk van onze Heer 'basic' wordt bezongen is bijvoorbeeld heel mooi.
Lied 329 kan Barthiaans ingevuld worden. Maar prediking doet ook wat met ons léven. Als het buiten ons blijft dan is het voor ons een dode letter geworden.
Lied 373 is een ochtendlied voor het leven van elke dag. Het is te gebruiken in het gezin maar ook in de morgendienst. Als zodanig is het ook een kerklied.

Preses
Willen tenminste vier broeders bespreking van
Lied 47         : ja
Lied 62         : ja
Lied 101        : ja
Lied 117        : ja
Lied 329        : ja
Lied 373        : nee

STEMMING

Aanvaard, met 2 tegen, onthouding 1


Bespreking bovenstaande 5 liederen


Ds. Pos
Lied 329 "maak uw schrift het levend woord", hoe zit dat?

Br. Ziedses des Plantes
Lid 62: Sommige samentrekkingen zijn moeilijk.

Ds. Van Dijk
Lied 47: Als je hierover preekt kun je het misschien goed gebruiken tenminste als je een correctie op het lied aanbrengt. Maar ik wil er wel tegen waarschuwen het zomaar te gebruiken.

Ds. Pos
We hebben al heel veel liederen. Je mag daarbij best kritisch zijn. Zonder uitleg is het niet verstandig alles maar te laten zingen.
Lied 101 zet op het verkeerde been.
Lied 329: Het Woord ís leven, het wórdt dat niet.

Ds. Moedt
Lied 47: Misschien beter weglaten.
Lied 101: Christus leeft in mij, dat is heel Schriftuurlijk als je het lied zo interpreteert.
Lied 117: 'Hoe zal ik u ontvangen' heeft nog drie coupletten extra. Lied 78 handhaven.

Deputaten - Ds. Van Veen
Een algemene opmerking: Schriftuurlijkheid is de eerste eis.
De Schrift kan een dode letter blijven, zo kan uit de praktijk blijken. Er moet openheid voor het Woord zijn door de Geest. Verder moet je niet altijd alles in een lied willen hebben.
Lied 47: We moeten niet heilshistorische feiten willen actualiseren. We hebben bijvoorbeeld niet dezelfde roeping als Samuël. Liederen moeten soms inderdaad toegelicht worden.
Lied 101: Vergelijk Gal 2:20, Christus' opstanding is eenmalig, maar met Hem ben ik opgestaan en woont Hij in mij.
Lied 117: Of dit in het nieuwe LvK blijft weten we niet. Dat moet blijken.

OEFENEN

Zr. Anja de Heer zingt Lied 62 voor en de synode zingt drie coupletten mee.

STEMMING

Lied 47:        verworpen voor 14, tegen onthouding 5
Lied 62:        aanvaard voor 27, tegen 5, onthouding 2
Lied 101:       verworpen voor 22, tegen 10, onthouding 2
Lied 117:       verworpen voor 23, tegen 9, onthouding 2
Lied 329:       verworpen voor 19, tegen 11, onthouding 4


Besluiten 2b en 2c


Zie bijlage 2.

2b: 63 LvK liederen in tweede lezing goed te keuren; 2c: 18 liederen uit eigen en andere bron in tweede lezing goed te keuren.

STEMMING
Besluit 2b aanvaard, tegen 1 onthouding 1.
Besluit 2c aanvaard, tegen 1, onthouding 4.


Besluiten 3 - 9


Zie bijlage 2.

BESPREKING RONDE 1

Br. Mollema
Ik heb problemen met de besluiten 5 en 6.
We moeten de kerken niet opzadelen met onduidelijke criteria. Liederen die alleen in bijzondere diensten mogen worden gebruikt, dat werkt in de praktijk niet. Daar wordt niets mee gedaan. Opwekking wordt gezongen naar believen.
We moeten de deputaten vertrouwen geven voor wat de selectie betreft.

Ik heb moeite met de 'Psalmen voor Nu'. Een groot deel is niet geschikt voor samenzang in de eredienst. Dramatische dingen zie ik er van. We moeten de kerken niet opzadelen met liederen die niet goed zingbaar zijn. Het leidt tot ongelooflijk rommelige diensten. Als liederen niet zingbaar zijn dan dienen we heel terughoudend te zijn.

Br. Feenstra
Besluit 3: Is de ISK met zijn nieuwe LvK wel de oplossing voor veel problemen? Ik hoorde van een organist uit de PKN dat er liederen zijn met een new age achtergrond. Is die tendens er? Wat is onze inbreng eigenlijk?

Besluit 5: Er is weer een opdracht een beperkt aantal nieuwe liederen uit Opwekking te selecteren. Is het niet beter niets te selectéren maar alleen te adviséren?

Ds. Oostland
Besluit 3: In de toelichting van de commissie op pag. 5 worden alleen gezangen genoemd en niet psalmen. Dat moet dus ook zo opgenomen worden bij besluit 3b.
Besluit 4 grond 2: Je kunt nog niet zeggen of er liederen uit de nieuwe LvK zouden kunnen worden overgenomen, want daarvoor moet er eerst toestemming zijn.

Br. Greving
Besluit 8h: Ik vraag aandacht voor de huisvesting van het Steunpunt Liturgie. Kan dat niet ergens ondergebracht worden? Is er al naar gekeken?

Besluit 3b2 moet specifiek gekeken worden naar criterium 2: Schriftuurlijkheid. Maar dat criterium wordt hier wel geamputeerd weergegeven. Zie pag. 5 van het commissierapport. Een lied moet ook een goed kerklied zijn. Neem dat mee in de beoordeling.
Als er veel liederen in staan die niet passend zijn in de eredienst kunnen deputaten zich daar dan wel in vinden?

GKv Leiden wil een regeling voor kerkmuziek. Maar dat is overbodig. Het verzoek is bovendien niet via de kerkelijke weg op de synode gekomen. Hier is ligt de eerste taak bij de kerkenraad en de CVB. Daarnaast is het meer een verantwoordelijkheid van de SKW om dit op te pakken. Vergelijk de regelingen rond kosters en predikanten.

Br. De Groot
Ik ben het eens met Mollema. Psalmen voor Nu zijn moeilijk voor de gemeentezang. Ik vind ze inhoudelijk heel goed en mooi. De melodieën kunnen ook beter de stemming van een psalm weergeven. Bijvoorbeeld met de overgang van aeolisch naar mineur. Dat is heel mooi. Maar ik vind het geen kerkmuziek. Deze muziek voldoet niet aan de regels van Calvijn. Geen 'poids et majesté'. Bovendien zijn ze niet laagdrempelig, zoals wordt gedacht. Een boer uit Boerenkoolstronksteradeel zal deze liederen als hoogdrempelig ervaren. En er zit nogal wat tussen dat zelfs niet het niveau van een Sinterklaaslied haalt. Ik ben bang dat dit leidt tot vervlakking van de eredienst.
We zijn ermee begonnen. Als we er nu ineens er mee ophouden geeft dat wel een boerenopstand, vrees ik.
De latere liederen van Opwekking zijn veel te moeilijk om te zingen. Er komen bijvoorbeeld rusten van acht tellen in voor.

Ds. Wesseling
In een rijdende trein worden wissels genomen en op stations passagiers opgepikt. De vraag is: Is de bestemming nog goed? Op dit vlak beweegt er veel in de kerken en is er veel onbehagen. Dat heeft te maken met zingbaarheid. Nu kun je gaan oefenen. Maar met relatief veel onbekende liederen blijf je oefenen. Zal een willekeurig kerklid of die boer zich nog kunnen identificeren met deze liederen? Wat gebeurt er met het identiteitsprofiel van onze erediensten?
Psalmen hebben de voorkeur. In het land worden hier en daar nog vier psalmen gezongen en één ander lied. Maar in andere gemeenten wordt ook buiten bijzondere diensten volop uit Opwekking gezongen. Houden we er nog wel de hand aan?
Een aantal kerken is bezig van kleur te verschieten. We hebben nu weer een fors aantal nieuwe liederen vastgesteld. Slaat de balans niet door? Gebeurt er niet iets door deze onbalans?
Je merkt het ook in het onderwijs. Je kunt de liederen niet allemaal meer leren, het is veel te divers geworden. Leidt dat niet tot identiteitsverlies dat ontbinding stimuleert?
Ik heb geen pasklaar antwoord.

Ds. Scherff
Besluit 3d: Bij welk percentage is de nieuwe LvK aanvaardbaar?
Wat is de reactie op ISK door gereformeerde mensen in de PKN?
Besluit 6: Hoe kijken deputaten aan tegen deze opdracht?

Ds. Gunnink
Besluit 3b1, 3b1.2: Er wordt eerst een algemeen besluit genomen waarmee het nieuwe LvK wordt aanvaard en daarna worden er specifieke besluiten over de liederen zelf genomen op basis van criteria. Maar moet dat niet net anders om: eerst de liederen inhoudelijk beoordelen en daarna kijken of het liedboek in zijn geheel kan worden aanvaard?
ISK is een breedkerkelijk gebeuren. Het vertoont een groot spectrum met van alles en nog wat. Zo kan het in elk geval niet volgens art 67 KO.

Er zijn kerken waar ik niet meer heen ga. Om de kerkmuziek, omdat psalmen er nauwelijks nog aan de orde zijn. Deputaten willen wel aan lijstjes binden maar wat haalt dit allemaal uit? Waar zijn we mee bezig als de kerken zich er toch niets van aantrekken? Dat is een stuk van mijn moeite. Moeten we werkelijk deze besluiten over Opwekking en Psalmen van Nu aanvaarden?
Ook inhoudelijk gaat het niet goed: bijvoorbeeld Ps. 94 waar de toorn van God is weggelaten in Psalmen voor Nu.
Geven wij dat vrij? Met de voorgestelde besluiten doe je in feite inhoudelijk niets.

Deputaten - Ds. Van Veen
Wat algemene opmerkingen m.b.t. de ISK. Jetze Baas is medebestuurslid. Er is nog geen enkel lied definitief vastgesteld. Inhoudelijk doen mee Dirk Zwart, Anja de Heer en Jan Smelik. Bob Vuijk en Jannes Munneke zijn supervisors, het deputaatschap is klankbord.
Er zijn inderdaad allerlei geruchten over de ISK en de liederen. Maar de gereformeerde invloed is niet marginaal. Een sterke gereformeerde stroming in PKN is ook vertegenwoordigd. En de NGK participeert. Men is blij met ons meedenken.
In de derde lezing zijn veel liederen langs gekomen, daarvan zijn er maar twee of drie die echt niet kunnen. Jetze Baas heeft de indruk dat het een mooie bundel wordt.

Besluit 3 noemt alleen de keuze van gezangen. De opzet is zo dat de ISK de psalmen van het huidige liedboek integraal overneemt. Maar er zijn ook alternatieve psalmen. Die willen we naast de gezangen ook beoordelen. Daarbij gaan we er vanuit dat we onze eigen psalmenberijming blijven zingen.

Besluit 3 grond 2. We willen een landelijke selectie als we niet met het nieuwe liedboek meegaan. Daarbij mogelijk wel uit het nieuwe liedboek selecteren als dat mag. Dat hangt wel van auteursrechten af en het gevolgde beleid daarin.

Als de lijst met liederen die negatief beoordeeld wordt, te lang is dan wordt de bundel sowieso niet gebruikt. Als er een positief algemeen besluit is genomen wordt vervolgens ook een tweede specifiek besluit over de liederen genomen. Wat afvalt, gaat naar de negatieve lijst. We willen een herhaling van de huidige procedure voorkomen en daarom van te voren een algemeen besluit nemen.

Scherf vraagt naar een percentage. Die discussie moeten we nu niet voeren. Het geheel zal straks bekeken worden.

Er zijn reacties uit de gereformeerde bond en van de gereformeerde jeugdbond: er staan verantwoorde niet elitaire liederen in voor jongeren. In die hoek is dus ook aandacht voor een verantwoorde bundel.

N.a.v. het spreken van Wesseling: de synode reikt aan. Niet alles hoeft te worden gebruikt. Plaatselijk is er veel mee te doen. Zorg voor een goede relatie en een goed overleg tussen voorganger, organist, muzikanten en anderen.
Er is een handreiking aan de kerken gestuurd. Wat er mee gedaan wordt is afhankelijk van de predikant, de liturgiecommissie en de kerkenraad.

Preses
Met besluit 3 grond 5 moet eruit, we mogen niet regeren over deze synode heen. Het kan wel in het rapport worden vermeld.

Deputaten - Ds. P. van den Berg
Verschieten de kerken van kleur met Opwekking? Zwolle-Zuid heeft bepaald dat uit Opwekking mag worden gezongen in speciale diensten, in bijzondere situaties. Er is om een handreiking gevraagd en die is ook gemaakt. Het gaat niet alleen om lijstjes maar ook om de kerken op te voeden zodat deze liederen een goede plaats in de eredienst krijgen. Denk na met de kerkenraad, de voorganger en de liturgiecommissie over de plaats in de erediensten. Daar moeten we elkaar op aanspreken. De verantwoordelijkheid ligt bij de plaatselijke kerk. Soms kan er meer of minder gebruik van worden gemaakt. We willen dat faciliteren. Maar we moeten wel loyaal zijn met elkaar. Evaluatie is nodig.
We vragen de synode uit te spreken dat het werk zorgvuldig is gebeurd als het gaat om deze liederen.

Er is dus een opvoedend aspect. We adviseren daarbij waarop gelet moet worden, welke plek Opwekkingsliederen kunnen krijgen. We hebben de indruk dat er een goede richting wordt ingeslagen. De afspraak is dat ze gebruikt kunnen worden in bijzondere diensten en situaties. Wees daarop dan ook aanspreekbaar.
Plaatselijk moet worden aangesloten bij wat de kerk aankan. Daarbij spelen aspecten als bijvoorbeeld de kwaliteit van de band een rol. Die kan een eerbiedige en mooi ondersteunende functie hebben.

Zwolle-Zuid heeft positief op Psalmen voor Nu gereageerd. Toen waren er al een aantal CDs uit. Sommige psalmen zijn geschikt voor samenzang maar niet allemaal. Dat werken we in een handreiking nog apart uit.

Deputaten - Zr. A. de Heer
Psalmen voor Nu zijn niet geschikt voor de gemeentezang. Het zijn sololiederen. Sommige kunnen wel samen worden gezongen maar dan moet er wel goede leiding zijn. Ze vormen geen alternatief voor de Geneefse melodieën. Daar voorziet de handreiking ook niet in.

Preses
Als een lied van het nieuwe liedboek het algemene en zijn specifieke besluit overleefd, is het dan goedgekeurd?

Commissie - Ds. Trimp
Als deputaten dat hebben gedaan dan accepteren we zo'n lied. Art. 67 is dan heel goed gehonoreerd
Er komen 15 tot 20 Bijbelliederen bij de psalmen. Het liedboekpsalter dat overgaat wordt niet meer getoetst.

Ik ben blij met de komende handreiking voor Psalmen voor Nu.

Volgens Leiden zouden de Psalmen voor Nu niet via de kerkelijke weg op de synodetafel liggen. Maar de regeling is van inmiddels 12 jaar geleden en die mogen deputaten natuurlijk aanpassen. Dus Psalmen voor Nu liggen wettig ter tafel.

Mollema vindt de bepaling over bijzondere diensten en momenten niet werkbaar. Maar dit probleem ligt niet op synodetafel. Dat kunnen we hier ook niet veranderen.
Opwekkingsliederen zijn een zijstroom evenals Psalmen voor Nu. Het gebruik daarvan moet goed gecommuniceerd worden met de gemeenten. Meer kunnen we niet doen.

AMENDEMENTEN

Br. Mollema
We voeren een centraal beleid over het zingen in de kerk en zitten daarbij in een rijdende trein. Maar ik begrijp niet goed dat er nu honderden liederen worden toegevoegd uit Opwekking en Psalmen voor Nu. En als er vragen over zijn dat we het dan ineens aan de plaatselijke kerken overlaten. Maar wij zijn centralistisch. Dus kun je niet zo omgaan met deze categorieën.

In besluit 5a moet het woord 'zorgvuldig' worden geschrapt.
In besluit 5b2 'bijzondere diensten en/of bijzondere momenten' schrappen.
Besluit 6 schrappen want Psalmen voor Nu zijn niet geschikt voor samenzang. Wij zijn niet voor solozang in de erediensten. Dan kun je ook alle werken van Bach laten horen. Alleen die enkele psalm die wel samenzingbaar is, kun je laten zingen, dat is prima.

Br. Feenstra
Besluit 5 is prima. Het zet de kerkenraden aan het nadenken.
5b-1 als volgt te redigeren: "om het voorwerk voor advisering omtrent te gebruiken nieuwe opwekkingsliederen af te ronden en aan de kerken toe te sturen" en
5b-2 vanaf 2010-2013, als volgt te redigeren "… te adviseren omtrent de bruikbaarheid voor bijzondere diensten".

Ds. Wesseling
Ik heb aangegeven dat het overlaten aan de plaatselijke kerken zorgen geeft. Er is een liturgische onbalans, het leidt tot onverbondenheid. Er is angst voor kleurverschieten. Gaat er in het karakter van de eredienst niet iets veranderen wat je niet wilt?
Daarom is mijn amendement: "de synode besluit deputaten op te dragen de kerken te stimuleren om de besluiten en handreikingen ter harte te nemen terwille van een verantwoorde en bijbelse liturgie en de kerkelijke eensgezindheid."
Met als grond:
"ondanks de diverse besluiten, handreikingen en regelgeving kan er een praktijk groeien waarbij onbalans in de eredienst aanwezig is en de eensgezindheid onder druk komt te staan."

Preses
Kan dat niet beter in besluit 8?

Ds. Leeftink
Ik ben getriggered door deputaten. Blijven we de psalmen uit het Gereformeerd Kerkboek zingen na het nieuwe liedboek?
De eigen psalmen moeten behouden blijven. Daarom moet er in besluit 4 tussen 2 en 3 een zin  "waarbij de bundel de 150 psalmen van het Gereformeerd Kerkboek bevat…" Zo wordt veel onrust voorkomen nu en in de toekomst.

Br. Greving
Besluit 3.b2 lid 1 vraagt een algemene toetsing. Individuele liederen worden alleen nog op criterium 2 getoetst. Daar is het criterium "een goed kerklied" verdwenen. Maar de deputaten moeten dat toch wegen? Want de ISK is breder dan alleen kerkliederen.
Daarom i.p.v. 'criterium 2' lezen 'criterium 1 en 2'.

BESPREKING RONDE 2

Ds. Ter Beek
We hoorden de waarschuwing van zr. De Heer dat we de verkeerde kant gegaan. Want de Psalmen voor Nu zijn niet geschikt voor samenzang. Maar het mooie is dat de originele psalmen ook niet voor samenzang geschikt waren.
Mooi is de afwisseling in Psalmen voor Nu met solo en duetten, net als de oorspronkelijke psalmen. De Geneefse toonsoort is steeds dezelfde over alle verzen heen. De componisten van Psalmen voor Nu kunnen daar veel meer variatie in aanbrengen. Bovendien zijn deze psalmen meer geschikt voor samenzang dan gesuggereerd werd. Ga niet op de loop met wat zr. De Heer heeft gezegd.
Het kan wel betekenen dat er een andere muzikale praktijk van pianist, ensemble of soms zelf een band nodig is. Er ontstaat zo een afwisselende zangpraktijk. Ondanks dat Psalmen voor Nu niet altijd samen kunnen worden gezongen zijn ze toch prima geschikt voor de gereformeerde eredienst.

Ds. Ophoff
Het voordeel van het amendement Mollema is helderheid en duidelijkheid. Maar misschien wordt er teveel overboord gegooid.
Het is wat hybride met het LvK en de Psalmen voor Nu. Met het liedboek is het allemaal begonnen. Er zijn toen stringente afspraken gemaakt, meer zouden we niet doen. Maar hoe zit het nu met criteria voor Psalmen voor Nu? Moeten we niet consequent zijn?

Ik ontraad het woord 'zorgvuldig' te schrappen in besluit 5a.
De bepaling in 5b2 over "bijzondere diensten … " wordt inderdaad breed geïnterpreteerd. Maar die bepaling moeten we niet laten vervallen, want zo is het wel ontstaan. Laat het maar zo ook maar gebeuren. En laten we geen radicale uitspraak doen.

Het voorstel van ds. Wesseling is sympathiek. Het komt voort uit zorg. Maar het zal geen enkel effect hebben. De kerken die de handreiking naast zich neer hebben gelegd zullen zich er niets van aantrekken. Zo'n zin is krachteloos. De gemeenten moeten er plaatselijk uitkomen. Daar moeten ze uitmaken wat ze doen met formulieren en liederen. Van de synode zullen ze zich weinig of niets aantrekken.

Ik ben het met Leeftink inhoudelijk eens op het punt van onze psalmen. Je struikelt over de taal van de liedboekpsalmen. Maar het lijkt me niet juist om dat nu alvast te besluiten voor de bundel die we later moeten samenstellen. Dat is voor een latere synode.

Ds. Feenstra
Ik sluit me aan bij ds. Ophoff. Wesseling geeft deputaten een politiefunctie, maakt ze tot waakhonden. Maar we hebben geen gehoorzaam en loyaal kerkverband meer. Kunnen we elkaar nog wel aanspreken? Kun je niet beter rekening houden met de cultuuromslag, met wat er in de lucht zit? Dus ons meer adviserend en faciliterend opstellen? En goeie missives sturen over liturgie. Dat is beter dan een politietaak aan deputaten opdragen.

Deputaten - Ds. Van Veen
Het past deputaten niet over 'zorvuldig' te praten.
Nu moeten de formuleringen van de vorige synode niet geschrapt worden. Dan is het signaal: alles is vrij. Dus: in de lijn van Zwolle-Zuid voortgaan.

Voor Psalmen voor Nu sluiten we ons aan bij Ter Beek. We hebben al eerder liederen ingevoerd die een cantorij nodig maakten. Wel is het goed om een handreiking te leveren.

Adviseren i.p.v. selecteren?: geen probleem mee.

Geen probleem met Wesselings amendement. Maar dat het inderdaad in de praktijk wat uithaalt is onwaarschijnlijk.

We moeten ons nu nog niet vastleggen op de psalmen van het gereformeerde kerkboek. De volgende synode moet daar over spreken. Het is beter nu niet voor de muziek uit te lopen.
We hebben meer moeite met het amendement Grevink. Je krijgt dan weer discussies over welke liederen nu wel of niet gezins- of kinderliederen zijn. Wij willen ons beperken tot alleen het criterium Bijbels. Voorgangers moeten voldoende liturgisch besef hebben om te kunnen kiezen.

Commissie – Ds. Trimp
'Zorgvuldig' laten staan.

Ook niet de term 'bijzondere diensten …" laten vervallen. Die was heel essentieel.

Over de psalmen van het gereformeerd kerkboek. Nee, het gaat bij het nieuwe liedboek alleen over de gezangen.

Het amendement van Wesseling is wel sympathiek, maar de commissie zit meer op de lijn van ds. Feenstra. Beter is een bepaald algemeen signaal naar de kerken te sturen en het niet ophangen aan dit punt. Een meer positief gericht signaal dat voor meerdere zaken geldig is.

Br. Mollema
Wij kunnen technisch niet vaststellen of iets 'zorvuldig' is gebeurd.
Er wordt gezegd dat we de zinsnede "bijzondere diensten…" moet handhaven want zo is het in Zwolle-Zuid vastgesteld. Maar ieder interpreteert dat op eigen wijze. Daarom moet dit weg. Overigens, ik heb er geen bezwaar tegen dat uit Opwekking wordt gezongen. Dus geen commentaar op de selectie, maar alléén dat ze maar op bepaalde momenten mogen worden gezongen.
Ik laat het voor amendement Psalmen voor Nu vallen.

Ds. Wesseling
Ik ben onthutst. Ik herken me niet als een voorstander van de invoering van een politiewaakhond of een agent die zich links en rechts in het land met een politiefluitje manifesteert.
Ik ben onthutst over het feit dat we geen loyaal kerkverband meer hebben. Loyaal zijn aan besluiten die ter wille van de kerken in eensgezindheid zijn genomen. Vanmorgen bij de opening werd gesproken over eensgezindheid als een van de vruchten van de Geest. Maar als puntje bij paaltje komt zijn we als kerkverband niet loyaal jegens elkaar.
We zijn bezig met de herziening van de KO. Maar waar hebben we het dan nog over? Als dit argument waar is, wat betekent het kerkverband dan nog?
Er is een hoop zorg over de ontbinding van ons kerkverband, zie de websites. Maar ik ben zelf nog niet bereid tot een 'laissez faire' houding m.b.t. ons kerkverband. Die ontwikkeling zit wel in de lucht. En zijn we hier zo dan niet met schijnbesluiten bezig? Is het geen tijd om elkaar eens diep in de ogen te kijken?

Ds. Feenstra
Ik wil hier nog een reactie op geven. Het gaat hier om een liturgische praktijk. Of we op deze punten moeten aanscherpen of een andere koers gaan varen. Ik heb niet het hele kerkverband als ontbonden willen aangeven.

Ds. Wesseling
Verontschuldiging als ik het verkeerd heb begrepen.

Ds. Leeftink
De opzet van het nieuwe liedboek is dat alle gezangen worden vervangen maar de psalmen uit het oude liedboek worden overgenomen. Wij kunnen wel onze eigen psalmen in een eigen bundel opnemen want we willen die oude liedboekpsalmen niet zingen. Dat kunnen we nu dus al vastleggen.

Br. Grevink
Ik ben niet overtuigd van de tegenargumentatie. We komen niet met nieuwe criteria. We kunnen er voorzichtig mee omgaan. Maar voor individuele liederen is het wel degelijk van belang of ze kwalitatief binnen onze liturgie passen. We bewijzen de kerken een goede dienst met goed getoetste liederen.

STEMMING
Besluit 3
- Slot b2 met bijbehorend grond 5 is vervallen
- Amendement Greving: verworpen, voor 13, tegen 18, onthouding 3
- Besluit: aanvaard, tegen 0, onthouding 2

Besluit 4
- Amendement Leeftink: verworpen, voor 16, tegen 18, onthouding 0
- Besluit: aanvaard, onthouding 1

Besluit 5
- Amendement Mollema ('zorgvuldig' weg): verworpen, voor 12, tegen 19, onthouding 3
- Amendement Mollema ('bijzondere…' weg): verworpen, voor 6, tegen 25, onthouding 3
- Amendement Feenstra: (selectie wordt adviseren), voor 20, tegen 11, onthouding 3
- Besluit: aanvaard, tegen 1, onthouding 0

Besluit 6
Aanvaard, tegen 2, onthouding 6

Besluit 7
Aanvaard met algemene stemmen

Besluit 8
- Amendement Wesseling: verworpen, voor 15, tegen 15, onthouding 4
- Besluit: aanvaard met algemene stemmen

Besluit 9
Aanvaard met algemene stemmen.

Besluit 1
Aanvaard met algemene stemmen.


Bijlagen

Bijlage 1
Conceptbesluit revisieverzoeken Kerkmuziek

Revisieverzoek Kerkmuziek Acta GS Zwolle-Zuid 2008, Acta art. 64 Besluit 7 en 8

Materiaal:

 1. 51-R-5 brief van de gereformeerde kerk te Smilde d.d. 12 april 2010 met het verzoek dat de GS uitspreekt dat de GS Zwolle-Zuid 2008 Acta art. 64 Besluit 7 en 8 niet had mogen nemen omdat hiermee art. 30 KO werd overtreden.

  In verband met Besluit 7 (vrijgeven van Opwekkingsliederen) meent deze kerk dat de GS Zwolle-Zuid 2008 volledig op eigen initiatief een vastgelegde werkwijze om te komen tot een eigen gezangenbundel heeft gewijzigd en dat geen enkele kerk had gevraagd om een selectie uit de bundels Opwekking.
  In verband met Besluit 8 (vrijgeven van Psalmen voor Nu) meent deze kerk dat de GS Zwolle buiten de kerken om van bovenaf dit besluit de kerken oplegt, terwijl geen enkele kerk deze zaak rechtstreeks op de GS had geagendeerd.

 2. 51-R-12 brief van de gereformeerde kerk te Vollenhove d.d. 8 januari 2011 met het verzoek dat de GS uitspreekt dat de GS Zwolle-Zuid 2008 Acta art. 64 Besluit 7 en 8 niet had mogen nemen omdat hiermee art. 30 KO werd overtreden; er was geen initiatief vanuit de kerken om op de GS te spreken over de Opwekkingsliederen en de Psalmen voor Nu.

Besluit:
de GS besluit aan deze verzoeken niet te voldoen.

 

Gronden:

 1. een onderzoek naar het gebruik van Opwekkingsliederen in de eredienst behoorde tot één van de opdrachten van de GS Amersfoort-Centrum 2005 aan deputaten Kerkmuziek (GS Amersfoort-Centrum 2005 Acta art. 93, Besluit 3d.); hun rapport is op tijd aan alle kerken toegezonden; de behandeling en besluitvorming rond de Opwekkingsliederen is als zodanig een wettig agendapunt voor de GS Zwolle-Zuid 2008;
 2. de GS Zwolle-Zuid 2008 zag in de bijzondere aard van de Opwekkingsliederen een reden om af te wijken van de tot nu toe gevolgde werkwijze. De revisieverzoekers gaan niet in op deze reden;
 3. de GS Zwolle –Zuid heeft terecht de ‘Psalmen voor Nu’ (PvN) besproken omdat deze Psalmen via deputaten Kerkmuziek legaal op de agenda van de GS kwamen in het licht van hun algemene opdracht ‘om als adres te fungeren voor inzendingen van nieuwe liederen…’ (GS Amersfoort-Centrum 2005 Acta art. 93, Besluit 3b).

Bijlage 2
Conceptbesluiten en rapport kerkmuziek

Materiaal:

 1. 51 D 2 Rapport Deputaten Kerkmuziek;
 2. 51 D 5 brief van de GK te Vroomshoop d.d. 3 januari 2011 met verzoek om de 41 gezangen te handhaven in de nieuwe liedbundel;
 3. 51 D 6 brief van de GK te Vroomshoop d.d. 3 januari 2011 met het verzoek om de vastgestelde criteria voor toetsing van liederen alsnog toe te passen op de liederen uit de Opwekkingsbundel;
 4. 51 D 11 brief van de GK te Vollenhove d.d. 8 januari 2011 met een mening over de nieuwe selectie uit het Liedboek, LUEK en LUAB;
 5. 51 V 1 brief van de GK te Leiden d.d. 5 januari 2011 met voorstellen over kerkmuzikaal beleid, samengevat in de volgende opdrachten voor deputaten om  in samenwerking met Steunpunt Liturgie en Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK): 

  1. te werken aan vernieuwing van Regeling Kerkmuziek en een nieuwe regeling Kerkmuziek onder de aandacht van de kerken te brengen;
  2. een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een volwaardige financiële regeling voor de kerkmuziek binnen de kerken;
  3. de kerken te stimuleren een kerkmuzikaal beleidsplan te ontwikkelen en de organisten en cantors te stimuleren tot het volgen van cursussen;
  4. om professionele kerkmusici in landelijke dienst aan te stellen die de kerken waar nodig van dienst kunnen zijn op kerkmuzikaal gebied om de kwaliteit van de kerkmuziek te waarborgen.

Besluit 1:
deputaten kerkmuziek onder dank decharge te verlenen.

Grond:
zij hebben hun werk conform de opdrachten verricht.

Liederen.

Besluit 2:

a.     
van de 49 liederen uit het Liedboek voor de Kerken die conform de opdracht van de GS
Zwolle-Zuid 2008 aan de kerken zijn gepresenteerd, de volgende liederen in eerste lezing goed te keuren:

ZIE TOELICHTING: ordevoorstel werkwijze GS en behandelingsvoorstel.

b.
de volgende 63 liederen uit het Liedboek voor de Kerken die door de GS Zwolle-Zuid 2008 in eerste lezing zijn goedgekeurd, in tweede lezing goed te keuren:

   22  De wijsheid van voor alle tijden
   33  O alle gij dorstigen
   35  Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd
   67 God zij geloofd uit alle macht
   71 Jezus, wandlend langs de wegen
   85 De hemel is opgesprongen
   88 Mijn God, gewapend tot de tanden
100 Er heeft een stem gesproken
105 Christus heeft voor ons geleden
108 Wees niet verbaasd als u de wereld haat
112 Als koning opgetreden
121 God lof! Nu is gekomen
129 Geen kracht meer om te leven
147 Looft God, gij christ’nen, maakt Hem …
150 In den beginne was het woord
156 Van ’t vroeglicht van de dageraad
158 Christus met eer gekroonde
168 O Jezus Christus, licht ze bij
182 Jezus leven van ons leven
187 Daar gaat een lam en draagt de schuld
193 O wereld, zie uw leven
194 Dag zo bitter en zo goed
196 De Heer wil ik prijzen
200 Heerlijk verschenen is de dag
216 Laat groot en klein
218 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
224 Kondigt het jubelend aan
226 Gij die der sterren schepper zijt
235 In bidden en in smeken
236 De jaarkring brengt ons in zijn keer
237 Kom Schepper, Geest, daal tot ons …
242 Komt laat ons deze dag met heilig vuur   
244 Christus stoot de hemel open
246 Gods adem die van boven kwam
249 Wij leven van de wind
258 Halleluja, lof zij de Heer
286 Geef aan de wereld vrede, Heer
301 Wij moeten Gode zingen
303 De ware kerk des Heeren
304 God is getrouw, zijn plannen falen niet
306 Heer, stuur zelf het schip der kerk
326 Een rijke schat van wijsheid
330 Heb dank, o God van alle leven
334 Here Jezus, wij zijn nu …
349 O Vader, trek het lot U aan
364 Laat ons als Jezus’ jongren nooit …
375 De trouw en goedheid van de Heer
383 O Christus die de zonne zijt
390 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
399 Wij loven U, o God, belijden u als Heer
401 Een vaste Burcht is onze God
410 Zingen wij van harte zeer
426 Zou ik niet van harte zingen?
428 Jezus, mijn verblijden
431 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
443 Liefde Gods, die elk beminnen
445 God heeft mij zijn Zoon gegeven
449 God enkel licht
451 Alle roem is uitgesloten
453 Ik weet waar mijn geloven
455 Als Hij maar van mij is
462 Ontwaak, gij die slaapt
488b Zolang er mensen zijn op aarde

c.     
de volgende 18 liederen uit eigen kring en de 46 liederen uit andere bronnen die in eerste lezing zijn goedgekeurd door de GS Zwolle-Zuid 2008, in tweede lezing goed te keuren:

18 liederen uit eigen kring:
De nummering uit de voorgestelde lijst voor de GS van 2008 is aangehouden
(rapport kerkmuziek 2008 Bijlage 5).

1. Wij zijn als korrels in de voren
     (Anka Brands)
5.  (Matteüs 2,1-12): Aan de hemel stijgt een
     ster (Ria Borkent)
8.  Iedereen telt mee (Ria Borkent)
9.  (Lukas 24,13-35). Wij hadden het niet
     verwacht (titel: ´Blijf bij ons Heer´)
     (RiaBorkent)
10. Jezus roept hier mensen samen
      (Ria Borkent)
12. Heer wij loven en aanbidden U
       (Ria Borkent)
13. Wonderwereld vol geheimen
       (Ria Borkent)
14. Ontferm U over kinderen (Ria Borkent )
16. Het lied van de ark (Sander Israëls)
17. (Ruth): Uit een vreemde stal 
      (Johan Klein)    
18. Here God, uw schepping zucht
      (Johan Klein)
19. (1Kon.18-19 2Kon.4): De Heer is God
      (Johan Klein).
20. Geloofsbelijdenis (Casper Koolsbergen)

Reserve
1. (Psalm 2): Waarom zijn de volken
    opstandig (Ria Borkent)
2. (Johannes 6,68): Meester, tot wie zouden
    wij gaan? (Johan Klein)
3. (Filippenzen 4,4-9): Wees blij te allen tijde
    (luek; Johan Klein)
4. Als ’t gebergte wordt verbrijzeld
    (Johan Klein)
5. Mijn God, Gij hebt uw wonderen verricht
    (Johan Klein).

46 liederen uit andere bron
De nummering uit de voorgestelde lijst voor de GS van 2008 is aangehouden
(rapport kerkmuziek 2008, Bijlage 7).
In die Acta zijn de reserveliederen zowel genummerd als geletterd, respectievelijk
nr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 en C, D, E, G, I, J, K; het gaat dus om dezelfde liederen.

Uit Tussentijds (TT)
1. Hier is de plaats waar God ons wil
    ontmoeten (TT-3)
4. Wie in de schaduw Gods mag wonen
    (TT-36)
5. Zingt een nieuw lied, alle landen (TT-37)
6. Liefde, eenmaal uitgesproken (TT-48)
8. Zo dor en doods (TT-54)
9. Heel de schepping, prijs de Heer! (TT-56)
10. Jezus, diep in de woestijn (TT-58)
11. Klim in de hoogste bomen (TT-61)
13. Aan de oever van het meer (TT-65)
14. Mijn ziel maakt groot de Heer (TT-68
15. Nu is het Woord gezegd (TT-71)
16. De Geest des Heren is op hem (TT-72)
18. Maak ons uw liefde, God (TT-79)
19. Die rechtens God gelijk (TT-86)
20. Wie is die God die eeuwig leeft (TT-95)
21. Wij geloven één voor één (TT-96)
22. O God die uit het water (TT-100)
23. Als wij weer het brood gaan breken
     (TT-102)
25. Geef ons genadig, Here God (TT-112)
26. Licht dat ons aanstoot in de morgen
     (TT-118)
27. Een stad van vrede zoeken wij (TT-126)
29. Weest blijde nu, in ’t midden van het
      lijden (TT-151)
30. Neemt Gods Woord met hart en mond
      (TT-161)
31. Voor mensen die naamloos (TT-168)
32. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
      (TT-170)
33. Zolang wij adem halen (TT-175)
34. Ik sta voor U in leegte en gemis (TT-205)
35. Door de wereld gaat een woord (TT-208)
36. In Christus is noch oost noch west
      (TT-209)
37. Voor hen die ons regeren (TT-214)    

Uit Zingend Geloven (ZG)
39. Vannacht zal het wonder gebeuren
      (ZG1-35)
40. Ik zing van de wijngaard (ZG1-60)
41. Dit huis dat God gevestigd heeft
      (ZG1-61)
42. Eens aten de vaderen in de woestijn
      (ZG2-79)
46. Nu laat hij, Heer, mij gaan (ZG8–10)

Uit Gezangen voor Liturgie (GvL)
47. Want mijn Herder is de Heer
      (GvL-23III/TT-31)
49. God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
      (GvL-63I/TT-33)
50. Heel de aarde jubelt en juicht voor de
      Heer (GvL-67I/TT-34)
51. Barmhartige Heer, genadige God
      (GvL-103II/TT-39)

Reserve
3. Hij nam de Schrift, Hij las en zei (TT-106)
    (Acta 2008: lied 3 of C)
4. Mijn ogen zijn gevestigd (TT 150)
5. Wij danken U, God, voor het lieve licht
    (TT-184)
7. Lof zij den Here (ZG1-24)
9. Jeruzalem, zo zegt de Heer (ZG2-107)
10. Laat ons dank bewijzen (ZG2-148)
11. Wees, lieve Heer, geprezen (ZG2-154)

ISK en nieuwe liedboek.

Besluit 3:
deputaten de opdracht te geven

 1. om te blijven deelnemen in de ISK en zo deel te kunnen nemen aan de samenstelling van het nieuwe Liedboek;
 2. om het nieuwe Liedboek (2012) te beoordelen en de GS 2014 een voorstel te doen met

  1. een eerste algemeen besluit over de (al of niet) ingebruikname van het nieuwe Liedboek en daarbij rekening te houden met de criteria 1. ‘geschikt voor liturgische context’, 3. ‘vorm: taal, stijl, woord-toon verhouding’ en 4. ‘bruikbaar voor mensen van de huidige tijd en cultuur’; waarbij een onderscheid tussen ‘eerste en tweede lezing’ niet meer nodig is;
  2. en een tweede specifiek besluit over welke liederen volgens criterium 2 ‘in overeenstemming met de Schrift’ niet vrijgegeven worden; waarbij deputaten     dit per lied op deze lijst zullen beargumenteren, en waarbij een eenvoudige meerderheid geldt voor al of niet opname op deze lijst;
  3. aan de volgende synode verder te rapporteren: over het verloop van het project van ISK; hoe we als kerken op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het nieuwe Liedboek.

Gronden:

 1. een algemeen besluit m.b.t. ingebruikname naar de criteria 1, 3 en 4 is nuttig en nodig omdat de kerken lid zijn van het ISK en zo deelnemen aan het project Liedboek 2012;
 2. een algemeen besluit naar het eerste, derde en vierde criterium doet recht aan het functioneren hiervan binnen de kerken en het werken van ISK met dergelijke criteria;
 3. voor het algemene besluit m.b.t. ingebruikname kan het verschil tussen het vrijgeven van liederen in eerste en tweede lezing vervallen omdat het nieuwe Liedboek een bestaande afgeronde en deskundig samengestelde bundel is, en omdat aanpassing van het specifieke besluit i.v.m. concrete liederen mogelijk is;
 4. het tweede criterium ‘een goed kerklied is in overeenstemming met de Schrift’ vraagt een eigen specifieke beoordeling mede tegen de achtergrond dat het nieuwe Liedboek bedoeld is voor een spectrum van kerkelijke stromingen;
 5. vanwege het draagvlak was eerder een meerderheid van 75% nodig om een lied wél vrij te geven; voor het níet vrijgeven van een lied geldt bij het nieuwe Liedboek een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Nieuw gereformeerd kerkboek.

Besluit 4:
deputaten op te dragen verder te werken aan de samenstelling van een eigen bundel waarbij:

 1. de bundel van beperktere omvang zal zijn wanneer het nieuwe Liedboek wél in gebruik wordt genomen, en van grotere omvang wanneer daartoe níet wordt overgegaan;
 2. de bundel zo mogelijk op de GS van 2014 in eerste lezing en op de GS van 2017 definitief vastgesteld wordt;
 3. een goed onderbouwd voorstel gedaan wordt inzake de 41 Gezangen van het Gereformeerde Kerkboek (1984/85); 
 4. er naast de bundel een lijst blijft van liederen die ook zijn vrijgegeven.

Gronden

 1. wanneer het nieuwe Liedboek in gebruik genomen wordt zullen er liederen zijn die daar niet in staan maar wel een belangrijke plek hebben in de kerken;
 2. wanneer het nieuwe Liedboek toch niet in gebruik genomen wordt zal het voorstel voor de eigen bundel bestaan uit de liederen uit het Gereformeerd Kerkboek van 2006 met de later vrijgegeven liederen en een selectie uit het oude en mogelijk uit het nieuwe Liedboek;
 3. bij de samenstelling van een eigen bundel kan het verzoek van de GK te Vroomshoop (om de 41 Gezangen op te nemen) actueel worden;
  De GS Amersfoort-Centrum 2005 sprak uit (Acta artikel  91, Besluit 4) dat de liederen voor de toekomstige gezangenbundel geselecteerd zullen worden uit o.a. ‘de huidige 41 gezangen in het Gereformeerd Kerkboek, waarbij in rekening wordt gebracht dat veel van deze gezangen breed gewaardeerd worden’.
 4. in de lijn van eerdere synoden blijft er naast de bundel een lijst functioneren.

Liederen op de lijst voor (bijzondere) erediensten.

Besluit 5:

 1. uit te spreken dat deputaten met de handreiking inzake Opwekkingsliederen inclusief de selectielijst hun opdracht zorgvuldig hebben uitgevoerd en dat er geen reden is om op de selectieprocedure terug te komen;
 2. m.b.t. de Opwekkingsliederen deputaten de opdracht te geven:
   
  1. om het voorwerk voor een selectie uit de nieuwe opwekkingsliederen van de jaren 2008-2010 af te ronden en aan de kerken toe te sturen, en
  2. om voor de komende periode een beperkt aantal liederen uit de nieuwe opwekkingsliederen van de jaren 2010-2013 te selecteren voor de liedlijst voor bijzondere diensten en/of bijzondere momenten in de dienst.

Gronden: 

 1. de GK te Vroomshoop heeft in het verzoek om de selectiecriteria voor het kerklied toe te passen in het Opwekkingslied zich niet voldoende geconfronteerd met de gronden die de GS Zwolle-Zuid 2008, Acta art. 64 besluit 7a heeft aangevoerd om het specifieke karakter van dit genre te onderscheiden van het kerklied.
 2. deze uitspraak doet recht aan de beperkte plek die opwekkingsliederen hebben, n.l. op de lijst voor bijzondere (momenten in de) erediensten, en ligt in de lijn van de opdracht door de GS van Zwolle-Zuid 2008 aan deputaten.
  Om deze lijst actueel en bruikbaar te houden is aanvulling nodig.

Psalmen voor Nu.

Besluit 6:
deputaten op te dragen het project PvN inhoudelijk te blijven volgen en in overleg met de redactie van het project PvN de kerken te dienen met een handreiking waarin

 1. uitgelegd wordt waarom deze Psalmen niet geschikt zijn als bron voor selectie van liederen t.b.v. onze bundel;
 2. aangegeven wordt hoe de kerken zelfstandig gebruik kunnen maken van deze Psalmen.

Gronden:

 1. de GS van Zwolle-Zuid gaf deze PvN vrij voor incidenteel gebruik in de eredienst;
 2. deputaten hebben de opdracht van de GS Zwolle-Zuid om een handreiking voor PvN te maken slechts ten dele uitgevoerd.

Samenvoeging eredienst-kerkmuziek.

Besluit 7:
deputaten eredienst en kerkmuziek samen te voegen tot één deputaatschap liturgie en kerkmuziek

Grond:
de GS Amersfoort-Centrum 2005 besloot reeds dat het deputaatschap eredienst en het deputaatschap kerkmuziek samengevoegd zouden worden. Na afronding van een aantal grote taken kan deze samenvoeging nu gerealiseerd worden.

Besluit 8:
nieuwe deputaten liturgie en kerkmuziek te benoemen met de volgende opdrachten:

in verband met  liturgie:

 1. de kerken te voorzien van informatie en advies over zaken met betrekking tot liturgie en eredienst en waar mogelijk een zodanige bijdrage te leveren dat de bezinning hierover binnen de kerken wordt gestimuleerd, met name door middel van het Steunpunt Liturgie;
 2. de taalkundige herziening van de bestaande liturgische teksten en formulieren af te ronden;
 3. als adres te fungeren voor wijzigingsvoorstellen uit de kerken op de formulieren die de synode voorlopig vaststelde en de definitieve vaststelling door de komende synode voor te bereiden;
 4. onderzoek te doen naar het gebruik van de liturgische formulieren binnen de kerken en hierbij de rol van het kerkverband in de eredienst (voorschrijvend, faciliterend, adviserend, toerustend enz.) te betrekken;
 5. een of meer alternatieven van een huwelijksformulier te ontwerpen en aan de e.k. GS aan te bieden;
 6. in overleg met deputaten nieuwe kerkorde een approbatieformule opstellen die recht doet aan de juridische functie en aan eigentijdse taal;
 7. nader onderzoek te doen naar wat de gevolgen zijn van de nieuwe kerkorde op liturgisch gebied en daarvoor voorstellen te doen aan de komende synode;
 8. aan de komende synode voorstellen te doen over de verhouding tussen het nieuwe deputaatschap en het Steunpunt Liturgie en de continuïteit van het steunpunt op langere termijn.

 in verband met kerkmuziek: (opdrachten: zie boven Besluiten 2 tot en met 6).

Toevoegen: 

 • als adres te fungeren voor eventuele bezwaren van kerken en kerkleden tegen inhoud van bepaalde liederen van PvN en uit de Opwekkingsbundel;.
 • te werken aan vernieuwing van Regeling Kerkmuziek, die door de GS Leusden 1999 als handreiking aan de kerken was aangeboden en daarbij goede aandacht te geven aan de voorstellen die de GK te Leiden heeft ingebracht.

Gronden: 

 1. het is goed dat deputaten op de hoogte worden gesteld met bepaalde ervaringen die kerken en kerkleden opdoen met het gebruik van Opwekkingsliederen en PvN;
 2. de GK te Leiden heeft voldoende aangetoond dat het nodig is de bestaande Regeling Kerkmuziek te herzien door een dreigend tekort aan organisten en een sterk veranderend kerkmuzikaal veld.

Contacten.

Besluit 9:
deputaten op te dragen:

 1. de contacten die gelegd zijn met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken te onderhouden;
 2. in samenwerking met deputaten AO voorstellen doen voor de samenstelling van het Gereformeerd Kerkboek.