Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
Signalen



Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:



printen

mailen

Synodeverslag week 23 - Kerk en Eenheid 5b/ Revisieverzoeken


D.J. Bolt
25-06-11

 

Op 11-06-11 komen opnieuw de revisieverzoeken van GKv Katwijk en GKv Amersfoort-West aan de orde. Katwijk wil dat niet toestaan wordt dat er een samenwerkingsverband wordt aangegaan met een gemeente waarin het regeerambt ook voor vrouwen zijn opengesteld, zie bijlage 1. Het gaat hier natuurlijk m.n. om de NGK waar alle ambten zijn opengesteld.

 

Ook viel er een besluit over het revisieverzoek van Amersfoort-West om zgn. eenheidsgemeenten te mogen vormen waarbij de leden niet meer hoeven aan te geven tot welk kerkverband ze gerekend willen worden en er dus eigenlijk een nieuwe gefuseerde gemeente is ontstaan.

 

Revisieverzoek Katwijk / A'foort-West
 

BESPREKING RONDE 2

 

Preses

Er is een nieuwe tekst voor het besluit t.a.v. het verzoek van A'foort-West.

[zie voor de conceptbesluiten bijlagen 2 en 3].

 

(niemand meldt zich voor de tweede ronde)

 

STEMMING

 

Besluit Katwijk: aanvaard, V35T01O00

Besluit A'foort-West: aanvaard, V36T00O00

 

 

Bijlagen

 

Bijlage 1 - Revisieverzoek Katwijk

 

Brief van GKv Katwijk aan de synode te Harderwijk 2011

 

2 juni 2010

re: samenwerkingsgemeenten


Geachte Synode,

 

De synode Zwolle-Zuid 2008, art.109, besluit 5b gaf nadere bepalingen voor samenwerkingsgemeenten. Wij menen dat een cruciale bepaling hierin ontbreekt en vragen derhalve revisie van deze bepalingen door middel van een toevoeging, nl. dat geen enkel samenwerkingsgemeente behoort te ontstaan met een gemeente die regeerambten opengesteld heeft voor vrouwen.

 

Wij achten de vrouw in het regeerambt een teken van ernstige afbreuk aan het ontzag voor Gods Woord en daarom ook kerkscheidend. Met andere woorden, wij achten de fase van een samenwerkingsgemeente een stap te ver, wanneer op dit punt geen schriftuurlijke eensgezindheid is. Wij hopen en bidden dat u hier ook zo over denkt en deze toevoeging wilt aanbrengen.

 

U Gods wijsheid en zegen biddende, verblijf ik namens de kerkeraad,

 

wg scriba A. J. Heemskerk

 

 

Bijlage 2 - Conceptvoorstel revisieverzoek Katwijk

 

Revisie Commissie Fryslân

 

Materiaal:

brief van de Gereformeerde Kerk te Katwijk d.d. 02-06-2010, waarin ze revisie vraagt van de bepalingen voor ‘samenwerkingsgemeenten’ en ervoor pleit dat een cruciale bepaling wordt toegevoegd, namelijk dat geen enkele samenwerkingsgemeente behoort te ontstaan met een gemeente die regeerambten opengesteld heeft voor vrouwen.

 

Besluit:

niet aan het verzoek te voldoen.

 

Grond:

de bestaande bepalingen (Acta Zwolle-Zuid, artikel 109, besluit 5b) zijn van algemene aard en zijn als zodanig voldoende als voorwaarden voor de vorming van samenwerkingsgemeenten. Een uitbreiding met voorwaarden van meer bijzonder karakter is niet passend en ook niet nodig.

 

Bijlage 3 - Conceptbesluit revisieverzoek Amersfoort-West

 

Commissie Fryslân

 

Conceptbesluit

 

Materiaal:

brief van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-West  d.d. 18-10-10, waarin gevraagd wordt:

 1. uit de regelingen voor plaatselijk contact en samenwerking (vastgesteld door GS Amersfoort-C 2005) de bepaling te laten vervallen dat kerken uit verschillende kerkverbanden niet mogen overgaan tot de vorming van één gemeente;
 2. bepalingen vast te stellen die het mogelijk maken dat zendingsgemeenten en samenwerkings-gemeenten volledig deel gaan uitmaken van meer dan één kerkverband en de te vormen eenheidsgemeenten te dienen met ondersteunende regelgeving;
 3. ruimte te creëren voor een aparte status voor zendingsgemeenten en samenwerkingsgemeenten met extra kerkordelijke ruimte.

 Besluit:

 1. voor wat betreft de vorming van zgn. eenheidsgemeenten de brief in handen van DKE te leggen met de opdracht
  1. de kerk van Amersfoort-West voort te helpen in de vragen die in Amersfoort aan de orde zijn;
  2. zo nodig aanvullende regelingen voor te stellen aan de volgende generale synode;
 2. voor wat betreft een eventuele aparte status van zgn. zendingsgemeenten in het kerkverband de kerkenraad te verwijzen naar de classis.

 Gronden:

 1. de ontwikkelingen in Amersfoort stemmen tot dankbaarheid en verdienen kerkelijke steun; deze kan het best via een adviestraject van DKE geboden worden;
 2. de bestaande regelingen zijn steeds te bezien in het licht van de verdere ontwikkelingen in samenwerkingsgemeenten en de besluitvorming door kerkenraden en classes; deze kunnen herziening van de regelingen nodig maken;
 3. het geven van een aparte status aan zendingsgemeenten en/of internationale gemeenten is een andere en nieuwe zaak, die allereerst op classicaal niveau dient te worden behandeld en waarover – wanneer men dat nodig oordeelt – alleen in de kerkelijke weg een generaal-synodaal besluit kan worden gevraagd.