Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Ede Verslag 02-409/Herziene Kerkorde 1

 

D.J. Bolt

22-03-14

 

Op zaterdag 01/03/14 stonden er twee onderwerpen op de agenda: verwerking van in de input van classicale consideraties m.b.t. de Herziene Kerkorde/eerste lezing, en behandeling van onderwerpen in het kader van Financiën & Beheer (F&B). We konden alleen het eerste onderwerp bijwonen, dat overigens vrijwel de hele dag in beslag nam.

 

Generale synode Ede – week 408

 

Opening

 

De preses opent de vergadering. Ds. Soepenberg houdt een meditatie over de brief van Paulus aan de Galaten en besteedt in het bijzonder aandacht aan Gal. 3:28.

 

Preses

De twee bezinningsdagen over Man/Vrouw en ambt zijn waardevol geweest. We hebben de Here om wijsheid gevraagd. Ons inzicht is verdiept en verrijkt.

Verder hebben een broederlijk overleg gehad met de broeders van gereformeerdekerkblijven. Dat zal ons bijblijven.

 

Deputaten Herziening Kerkorde (classicale consideraties)

 

[Het document Herziene Kerkorde/eerste lezing (voortaan HKO1) met alle wijzigingsvoorstellen ('consideraties') is te vinden op de website www.gkv.nl, ga naar Synode Ede.

In het onderstaande verslag wordt alleen aandacht geschonken aan onderdelen die discussie opriepen. Geen vermelding betekent dus dat het onderdeel niet is gewijzigd of dat het artikel met instemming van de synode conform het voorstel van de deputaten is aangepast.

Voorts wordt alleen gemeld dat een amendement niet wordt gesteund en dus geen onderdeel van de bespreking zal vormen en ook niet in stemming komt. djb]

 

Preses

We hebben veel waardering voor het werk van deputaten.

 

Deputaten HKO – Ds. P. Niemeijer
Er is maar korte tijd geweest tussen deze en de vorige synode. Daarom is nog niet alles klaar. De Generale Regelingen (GR) zullen later worden behandeld. Er komt nog een aanvulling, alsook een voorstel voor de overgang van oude naar nieuwe KO.

Nu gaat het alleen over de consideraties. De lijst met wat de deputaten niet hebben gehonoreerd in opgenomen in twee bijlagen.
 

Deputaten HKO – Mr. P.T. Pel
GS Harderwijk heeft bepaald dat de HKO in tweede lezing wordt vastgesteld na synodeberaad over ingebrachte consideraties. Er is alleen nog amendering mogelijk als de consideraties die de classes hebben ingebracht daartoe aanleiding geven. Een wijziging behoeft ten minste driekwart van de stemmen.

 

Er zijn in de artikelen diverse tekstuele verbeteringen aangebracht. Verder hebben deputaten bij elk van de consideraties een preadvies uitgebracht en waar zinvol een aangepaste tekst voorgesteld.

 

In  artikelen waarin verwezen wordt naar formulieren kunnen worden vastgesteld. Mocht het werk van het deputaatschap Kerkmuziek en Liturgie daartoe aanleiding geven is er voldoende ruimte om aanpassing door te voeren (zie b.v. C37).

 

Preses
We gaan de HKO nog niet definitief vaststellen. De GR moeten ook nog worden behandeld.

 

BESPREKING

 

Artikel A1.1

 

Ds. Van der Schee

Is conclusie terecht dat een driekwart meerderheid nodig is?

 

Br. H.H. Bouma

Waarom gaan we de HKO nu niet definitief vaststellen?
 

Deputaten HKO – Ds. Harmannij

We moeten eerst de amendering vaststellen. Vervolgens gaan we de HKO definitief vaststellen en de invoering regelen.

 

Artikel A5.3

 

Br. Oudheusden

Het wijzigingsvoorstel is  niet helemaal mis, toch ik zou toch willen voorstellen 5.3 en 5.4 samen te voegen. De kerken kunnen de overheid ondermeer aanspreken op haar taak de vrijheid van godsdienst te beschermen en misbruik van Gods naam tegen te gaan.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

We ontraden deze wijziging. In 5.3 ligt klemtoon op plicht van overheid, in 5.4 op de kerken. Daarom niet in één zin onderbrengen. Dan Komt het beter tot zijn recht.

 

Amendement van Oudheusden wordt niet gesteund.

 

STEMMING

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikel C49.3

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Br. Niemeijer vraagt terecht wat is  'de vereiste geheimhouding'. Wie regelt dat, is het eigen discretie, een absoluut gebod? Het is te rigide, mist contekst. Zou kunnen worden uitgewerkt in beroepscode bijvoorbeeld, of in een GR of plaatselijke regeling.

 

Ds. Rijke

We hebben een eigen reglement in Krimpen. Het is een beetje dubbel. Er komen zoveel zaken bij kijken. Zoals het hier staat is het te vrijblijvend: of er komt een generale regeling of we moeten het niet regelen. Centraal is dan: welke rechten en plichten zijn, wanneer mogen die doorbroken worden. Hoe is de bescherming van anderen geregeld. . De gemiddelde ambtsdrager weet dat niet zo.
'Vereiste geheimhouding' is ook een bepaald bericht naar kerkvolk dat er op kan anticiperen. Je kunt er mee voor de wereldlijke rechter komen! Het verschoningsrecht moet worden geregeld.

 

Br. Wezeman
Ik ben blij met de woorden van ds. De Rijke. Hoe is de verhouding tussen zwijgrecht en spreekplicht?

 

Ds. W.L. de Graaff

Kan niet als ds. De Rijke instemmen met het amendement. Het is te onduidelijk, geen verbetering.

 

Ds. Bomhof

Om wie gaan het? Naar mijn gevoel kan beter de term 'gemeenteleden' worden gebruikt.

 

Br. Kruse

Het is onverstandig het zo te regelen.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Opmerkelijk dat het pas in dit stadium aan de orde komt en niet tijdens WO1,2,3.

De huidige KO had nimmer een geheimhoudingvoorschrift maar geheimhoudingsplicht is er ondertussen wel. Deputaten vinden dat gezien de impact van privacy, bescherming en media wel belangrijk als kerkgenootschap een bepaling op te nemen. Het artikel is een verbetering dus.

De vraag is hoe het te redigeren. Hebben we wat aan een brede casuïstiek?

De KO is een kapstok, in een GR, plaatselijke regeling of beroepscode kan een en ander verder worden verwoord.

Het is ook wel van belang als iemand in voorkomend gevallen voor de wereldlijke rechter zich kan beroepen op zo'n artikel.

De verhouding tussen spreekplicht en zwijgrecht is heel moeilijk en geeft spanning. Veel wordt de relatie casuïstisch bepaald.

We moeten het niet uitbreiden tot 'gemeenteleden'. Het gaat hier om functies en ambten.

 

Ds. Van der Schee

Wat betekent het precies? Dit komt veel te laat. Er moet iets worden geregeld. Hier dus een haakje om daar in verdere regelingen te kunnen aanhaken. Ik steun De Rijke.

 

Preses

Het amendement wordt aanhouden.

 

In de artikelen B. handhaven de deputaten de benaming 'ambtsdienst'.

Verder willen zij 'bevestiging' niet door 'installatie' vervangen

Er moet in B16.2 nog een keuze worden gemaakt.

 

Br. Wezeman

Mijn amendement is de tweede versie van B16.2.

 

Ds. Soepenberg

Waarom stellen deputaten de eerste versie van B16.2 voor?

 

Br. J.P. de Vries

Weduwen worden niet meer genoemd als versie 1 wordt gekozen.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Versie 2 maakt de doelgroep iets duidelijker, verwoordt explicieter de zorgplicht, en ook wordt  zijn weduwe genoemd.

 

In versie 1 toevoegen 'ook na zijn overlijden' is goed.

 

Deputaten HKO – Ds. Harmannij

In versie 1 is er meer ruimte voor een eigen regeling van VSE. In deze versie is dus alleen het principe aangegeven. Elders wordt aangegeven hoe het vorm wordt gegeven.

 

Br. Bouma

'Zijn' legt een relatie met het MV-besluit.

 

Ds. Van der Schee

Ik sluiten me aan bij Harmannij. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld huisvesting. Het amendement perkt het verder in.  Dus de korte versie is beter.

 

Preses

'Zijn' gaat over de functie niet over sekse.

 

Br. Wezeman

Bij meer zorg kom je altijd bij financiën uit. We moeten vermijden dat er een versmalling optreedt, een situatie ontstaat van 'gaat heen en wordt warm'.

 

STEMMING

 

Amendement Wezeman: O00T18, verworpen

Amendement deputaten (korte versie) toevoegen "ook na zijn overleden" overgenomen.

B16.2 met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikel B18-28

 

Ds. W.L. de Graaff

In B21.1 en B28.1 zijn de nieuwe formuleringen niet duidelijk, wat is verwaarlozing? Niet trouw, prima, maar het gaat niet over competenties. Er kunnen grote fouten zijn gemaakt terwijl er toch sprake is van trouw.

 

Ds. Boerma

Bij B18: Wat is de overweging geweest? Is dit niet te zwaar? Kan de KR dit niet zelf regelen?

 

Ds. Vreugendhil

Moet de instemming niet vooraf worden gevraagd?

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

'Niet trouw bedient' of 'verwaarloost' is niet principieel verschillend. Onze verwoording is wat actueler, moderner geformuleerd.

 

Wij hebben weloverwegen niet gekozen voor een instemming vooraf. Als er gehandeld moet worden dan moet het onmiddellijk kunnen maar dan wel met toetsing achteraf.

 

Ds. Vreugdenhil

GS Zuidhorn stelde dat alleen als een predikant niet instemt dan is instemming van de naburige KR nodig.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Toch is het wel goed in die situatie de naburige KR de beslissing te laten bevestigen.  Achteraf kan ook de vrijwilligheid van de instemming van de predikant worden getoetst. Dat geeft rechtspositionele zekerheid.

 

AMENDEMENTEN

 

Ds. Vreugdenhil

Toevoegen 'indien de predikant hier niet mee instemt dan …' en m.m. in B27 voor ouderlingen en diakenen.

 

Br. Wezeman

Ik steun materieel het voorstel van Vreugdenhil. Verwoording: 'gehoord het oordeel van de naburige KR.'

 

Ds. W.L. de Graaff

Mijn argument blijft staan: het gaat niet om modernisering van woorden.

 

Ds. Soepenberg

Zorgvuldigheid is nodig. Het gaat om pittige dingen.

 

Br. H.H. Bouma

'Instemming' is een betere term.

 

Ds. Vreugdenhil

Terecht is aangegeven dat het gewenst is de  rechtzekerheid van ouderlingen en diakenen te borgen. Die is voldoende geregeld als betrokkene er niet mee instemt. In dat geval kan de predikant naar de genabuurde KR bellen. Zo geef je een stuk rechtszekerheid. Het kan ook zo zijn dat de ambtsdrager zelf zo wijs is voor non-actief te kiezen. Ik blijf bij mijn amendement want ik kan niet zoveel met het amendement Wezeman.

 

Amendement Wezeman wordt niet gesteund.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Ik zie een behoorlijk probleem. Amendement Vreugdenhil kan non-actiefstelling  blokkeren.

 

Deputaten HKO – Ds. P. Niemeijer

We moeten overwegen of deze wijziging wel klopt met de consideraties van de classis Middelburg.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

De tekst m.b.t. geheimhouding blijft zo staan. We doen de toezegging dat de nieuwe Deputaten HKO een opdracht krijgen tot een nadere regulering ervan. Dat kan niet meer tijdens deze synode.

 

Ds. Vreugdenhil

Ik trek mijn amendement in. Altijd checken is inderdaad beter.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

In lijn met de consideraties hebben we voor de modernere termen 'verwaarlozing' en 'misbruik' gekozen. Dat is krachtiger. Het moet om verifieerbare zaken gaan. Het gaat om meer dan 'trouw'.

 

Preses

Over de zaak van 'geheimhouding' in C49.3 komt een apart deputatenrapport.

 

STEMMING

 

Met algemene stemmen aangenomen (ook C49.3).

 

BESPREKING

 

Artikel B23

 

Br. Poutsma

De bepaling 'tenminste één keer per jaar huisbezoek' werkt belemmerend. Het levert bezwaarbrieven op ingeval dat niet is gebeurd. Het basispastoraat is wat onderbelicht hier. Ieder gemeentelid kan het onderlinge pastoraat doen. Waar is deze bepaling op gestoeld? Dit hoeft toch niet in de KO? Het is ook een enge benadering.

 

Br. Niemeijer

Voorstel lid 2:  'bezoeken of doe hen zo vaak bezoeken als nodig is'.

 

Br. Kruse

Steun br Poutsma. Het gaat om er voor zorg te dragen dat bezocht wordt zo vaak als nodig is.

 

Ds. De Rijke

De HKO is een mooi stuk werk. Maar soms blijven er hardnekkig dingen in staan. Zie bijvoorbeeld de hoogambtelijke taal in de toelichting. En we blijven maar op de vorm van  huisbezoeken zitten terwijl classes aangeven dat het zo niet meer werkt. Het is eigenzinnig en solistisch. Daarom steun ik het voorstel van Assen. Pastoraat hoeft niet verplicht via het huisbezoek.

 

Br. Van Arkel

KR zijn niet meer compleet. Daardoor staan huisbezoeken onder druk. Het is belangrijk een uitvoerbare KO vast te stellen. Anders komen ook andere artikelen onder druk.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Deze zaken van B23 komen steeds weer aan de orde. Maar  deze lijn werd gekozen en uitgezet. Het is een beleidsmatig aspect: het bezoek moet toch een keer worden gebracht. Daarin zit visie en praktijkervaring verwerkt.

 

AMENDEMENTEN

 

Ds. Van der Schee
We moeten keuze laten. Het gaat om de hoofdstelling 'waken over het geestelijk leven van gemeenteleden'. Een middel kan het huisbezoek zijn. Men vindt dat kennelijk zo belangrijk. Maar dat moet hier worden weggelaten. Dus achter 'gemeenteleden' een punt.

 

Br. Kruse

Formulering: 'en dragen er zorg voor dat deze minstens een keer per jaar worden bezocht'.

 

Br. Poutsma

'Een keer per jaar' laten vallen.

 

Ds. De Rijke/Ds. Van der Schee

'…en leggen in een plaatselijke regeling vast…',  zie voorstel Assen.

 

BESPREKING AMENDEMENTEN

 

Ds. L.W. de Graaff

Dit is niet maar een formeel puntje. We staan in een lange traditie van de geschiedenis van het huisbezoek. Op het Convent van Wezel werd afgesproken elke week ieder huisbezoek te brengen. Dordrecht 1578 besloot tot huisbezoek voor het Heilig Avondmaal. In 1986 besloten we nog tot minsten één keer per jaar. Nu worden heel veel gezinnen niet meer bezocht.
Wat zijn de achterliggende redenen? Praktisch: er zijn niet meer voldoende ambtsdragers. Moeten we ons aan de praktijk aanpassen en de regel veranderen. Of zeggen als GS: zo gaat het niet goed. Er moeten andere prioriteiten worden gesteld. Er moet worden afgezien van taken in de maatschappij, van carrières, om de Here te dienen. We moeten ons niet neerleggen bij de praktijk.

Principieel: het pastoraat van ouderlingen wordt vervangen door het ouderling 'pastoraat'. Daar heb ik grote moeite mee. Soms moeten we misschien met bezoekbroeders werken maar we moeten niet het uitgangspunt, de regel veranderen. Want niet iedereen is pastor voor de ander. De specifieke taak van de ambtsdrager moet bewaard blijven. Dus niet onderling pastoraat, wel naar elkaar omzien. Deze wissel mogen we niet stilletjes passeren. Daarom pleit ik voor het deputaten voorstel.

 

Ds. De Boer

Ik sluiten me aan bij ds. De Graaff.

 

Ds. De Rijke

Het is niet zo ingewikkeld. Ik kan me scharen achter De Graaff maar het is een illusie als je dat denkt te regelen door de KO. Het moet dus plaatselijk worden geregeld. Mijn probleem is dat het wordt vastgelegd terwijl er plaatselijk ook andere vormen mogelijk zijn.

 

Ds. Van de Geest

Ik wil een heel ander pleidooi houden dan De Graaff. Het is een eeuwenoud eerbiedwaardig instituut dat huisbezoek. Het is iets groots. Maar zijn betoog heeft niet echt getuigd van visie. Er is veel geschreven en reflectie over het pastoraat, zie bijvoorbeeld prof. P. van de Kamp. Pastoraat is niet aan een ambt of een persoon gebonden. Je kunt zeggen dat gemeenteleden die samen Christus willen volgen en het  lichaam van Christus willen vormen elkaar meenemen. Leiding en coördinatie gebeurt dan door ambtsdragers. We moeten niet fixeren op dat ene huisbezoek per jaar. Dat geeft maar problemen en bezwaren van gemeenteleden. Er zijn ontwikkelingen die even eerbiedwaardig zijn.

 

Ds. Voorberg

Ik wil me aansluiten bij ds. De Graaff. Het komt in andere kerken soms voor dat mensen in jaren geen ambtsdrager meer zien. B23.3 onderstreept dat daar een belangrijke taak van de ambtsdragers ligt. En als je het niet redt, is er ruimte genoeg voor ontsnapping door elkaar te ondersteunen. Het is een brevet van onvermogen als je één keer per jaar niet haalt. Broeders ambtsdragers brengen graag een bezoek en ervaren dat niet als een last. Ambtsdragers hebben die roeping, gemeenteleden hebben die zo niet.

 

Br. Kruse

We moeten eerst een vrij principiële beslissing nemen. Het amendement sluit aan bij de traditie en de praktijkinrichting van ambtelijk werk.

 

Br. Poutsma

Ik trekt mijn amendement in ten gunste van 'Assen'.

 

Ds. De Rijke

Het werk moet plaatselijk, in de gemeenten worden geregeld. In lijn van wat ds. Van den Geest zei, willen ze het zelf onderling organiseren. Daarom is het amendement Assen bijzonder waardevol.

 

Ds. Van der Schee

De lijn van de deputaten is dat alleen pastoraat door ambtsdragers kan worden gedaan. Maar hier wordt ten onrechte een tegenstelling tussen ambtsdragers en gemeenteleden gecreëerd. Hoe ver wil je gaan met je regelingen op de GS?

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

We kunnen geen steun aan de amendement geven want het gaat om beleid van de GS. Wel kunnen we de huidige tekst toelichten. Er is een taakstellende formulering gekozen. De punt achter 'gemeenteleden' is mogelijk. Maar dan ben je toespitsing kwijt. Daar hebben we niet voor gekozen. Ambtsdragers moeten hun gemeenteleden kennen en achter de voordeur kunnen komen.

Natuurlijk is ook onderling pastoraat, in de vorm van hulp en steun, niet uitgesloten. Maar we hebben wel een minimum taak voor ambtsdragers aangegeven. We pal blijven staan voor de pastor, de predikant of de ouderling die een speciale roeping hebben. Laten we elkaar opscherpen en  aansporen om die 'minstens een keer per jaar' te  handhaven.

 

STEMMING

 

Amendement De Rijke/Van der Schee.  O00T22 verworpen, verworpen.

Amendement Kruse: O00T17V18 geen driekwart meerderheid, verworpen.

Artikel ongewijzigd aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikel B25, B29

 

Ds. Van der Schee

Ik wil dit moment gebruiken voor iets van een algemener strekking. Mijn gevoel is dat hier alles is dichtgetimmerd. De argumentatie is buitengewoon zwak en allang achterhaald. Maar de impact op de praktijk is heel groot. Dat geldt voor meer onderdelen. Ik ben van plan een voorstel op te bouwen voor een evaluatie door de volgende synode. U kunt onderdelen daarvoor bij mij aanmelden.

 

STEMMING

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING RONDE 1

 

Artikelen C37.2, C39.4, C40.3, C41.3, C46.3

 

Br. De Vries

Voor de formulieren zijn formuleringen voor twee verschillende situaties gegeven.

 

Ds. Van der Schee

Volgens mijn herinnering zijn de deputaten plotseling omgegaan. Alles is anders en geldt niet meer. Een generale regeling is niet meer genoeg. Alles moet gelijk worden getrokken en de formulieren weer worden gebruikt. Ze zouden van a tot z gelezen moeten worden. Dat is niet te verdedigen bij sommige formulieren en gebeurt ook niet in de praktijk. Waarom niet zo laten als het was? Dus deze wijzigingen niet doorvoeren. Neem ze op in GR zodat er verschillend gewicht aan kan worden gehecht.

 

Ds. Vreugdenhil

Een vrijere omgang was al praktijk, moeten we nu de formulieren weer letterlijk voorlezen? Ik ben bang de uitwerking van een stringentere binding op het kerkelijke leven. Misschien moeten we een ruimere formulering kiezen, zoiets als 'wordt gebruikt gemaakt van'.

 

Ds. Boerma

Er wordt in deze artikelen niets gezegd over de catechismus.

 

Br. Niemeijer

De tekst voor handelingen moet worden vastgelegd, maar er is meer vrijheid voor het onderwijzend gedeelte.

 

Ds. Soepenberg

Hoe kun je rek in de tekst vinden om toch niet de vastgestelde formulieren te gebruiken?

 

Br. De Vries.

We hebben een formulier voor de volwassendoop. Moet dat niet apart worden vermeld?

 

Ds. W.L. de Graaff

Wat geldt er in de situatie van C40.2 t.a.v. van de formulieren?

 

Ds. Tigelaar

Kunnen we deze teksten al wel vaststellen? Moet er niet eerst worden gewacht op het deputaatschap Muziek en Liturgie?

 

Preses

Er zit voldoende ruimte in de formuleringen voor deze deputaten.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

We hebben ons beraden op de eerdere verwijzing naar het kerkboek zoals die stond in C37.3. De verwijzing impliceerde het gebruik van formulieren. Nu die referentie weg is verwijzing naar de formulieren wel nodig. We zijn dus beleidsmatig niet van gedachten veranderd.

 

Stemmen in met 'gebruik gemaakt van' i.p.v. 'gebruikt'.

 

Waar het om zou moeten gaan is wanneer de formulieren worden gebruikt. In elk geval moeten de formules en beloften, bijvoorbeeld bij de doop, vaststaan.

 

Een verwijzing naar GR zou kunnen maar we menen toch dat een verwoording op KO- niveau dat er formulieren zijn nodig is, o.a. voor de formuleringen van beloften en formules.

 

Deputaten HKO – Ds. Harmannij

Voor de situatie aangegeven in C40.2 geldt ook het gebruik van formulieren zoals in eerder aangegeven.

In C39.4 wordt gesproken formulieren, meervoud. Daar valt ook het formulier voor de volwassendoop onder.

 

BESPREKING RONDE 2

 

Artikel C37.2

 

Ds. Buitendijk

[tekstuele wijziging]

 

AMENDEMENTEN
 

Ds. Beiboer

Ik stel voor het woord 'vastgestelde' te laten vervallen.

 

Ds. Van der Schee

Ik stel voor alle toevoegingen over formulieren weg te laten. Of als minder verstrekkend

voorstel: 'wordt de vastgestelde formulering gebruikt', voor formules en beloften. Dat is veel zachter dan de huidige harde verwoording. 

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

'gebruikt' wordt 'gebruikgemaakt van'.

 

BESPREKING AMENDEMENTEN

 

Ds. Van der Schee

De formulering bij doop, avondmaal en huwelijk hangt af van de situatie. Daarom kan worden volstaan met vastleggen van alleen vaste formules.

 

Br. Wezeman

Amendementen moeten schriftelijke worden ingediend.

 

Br. K. Bouma

Als 'vastgesteld' weg kan dan kun je ook zelf formulieren bedenken.

Dan zouden de formulieren voorbeelden zijn als toelichting op de vastgestelde formuleringen.

 

Ds. Boerma

Past 'formulering' tekstueel?

 

Ds. Vreugdenhil

Wat bedoel u precies met 'vastgestelde formuleringen'. Dat is toch veel te vaag?

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Wat wordt er nu precies beoogd met het weghalen van 'vastgesteld'. Willen we het allemaal zal maken? Is dat gewenst? Het gaat om door de synode vastgestelde formulieren. Dat geeft duidelijkheid.

 

Nu we niet meer naar het kerkboek verwijzen moeten we wel expliciet een verwijzing naar formuleren opnemen. Er is onderscheid tussen formuleringen en formulieren. Een formulier bevat een deel onderwijs en bevat formules. We houden ons dus aan de regeling. In een GR kun er nog weer nader op worden terugkomen welke ruimte er is.

 

Deputaten HKO – Ds. Harmannij

Het amendement om 'formulieren' te vervangen door 'formuleringen' kan in deze fase niet meer.

 

Ds. Beiboer

Zoals het nu is geformuleerd kan het ook een plaatselijk vastgesteld formulier zijn. Er staat niet 'door de synode'. Dat zou het beeld oproepen van woordelijk gebruik.

 

Ds. Van der Schee

Dit gaat terug op WO 2. Daar maken de deputaten HKO er zelf een onderscheid tussen. De formulieren zoals ze zijn worden in een GR opgenomen en daarbij wordt aangegeven wat vast en variabel is. Er zijn verschillende niveaus en ladingen per formulier.

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Formulieren zijn generaal vastgestelde formulieren. Als we alleen landelijke formulieren hebben is vastgesteld duidelijk, anders niet.

 

STEMMING

 

Amendement Van der Schee 1: O00T29, verworpen
Amendement Van der Schee 2: O00T27, verworpen

Amendement Beiboer: O00T28, verworpen

Deputaten: Overal in de tekst wordt 'gebruikt' vervangen door 'gebruikmaking van'.

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikel C39.1

 

Buitendijk, ds. Sytsma, van der Schee

 

Br. Niemeijer

Erg vlakke formulering 'komt ook toe'.

 

Br. J.P. De Vries

Eerst zou het recht moeten worden aangegeven dan de bediening.

'komt ook toe' vervangen door 'eveneens'.

 

Ds. Buitendijk

'Pasgeboren' vervangen door 'jonge'.

 

Ds. W.L. de Graaff

Ik pleit voor omkering: eerst volwassenen en dan kinderen noemen.

'komt ook toe' doet geen recht aan Bijbelse gegevens.

 

Deputaten HKO - – Pel

We zijn het eens met Niemeijer en De Vries, 'komt ook toe' wordt 'eveneens'.

 

Een omkering als De Graaf wil is lastig te formuleren. Wat er nu staat is niet als zuinigheid bedoeld.

 

Jonge kinderen? Wat is jong, wat oud? Als er iets moet worden geregeld dan in een GR.

 

STEMMING

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikel 40.1

Ds. Sytsma

Het is vreemd dat bij plotselijke ziekte van een predikant het Avondmaal niet door gaat. Een aanwezige emeritus van 93 zou het wel mogen, een ouderling niet bedienen. Dat is niet te verdedigen. Is het een te groot onderwerp. Met de consideratie van Arnhem is te weinig gedaan. Vraag: Hoe kunnen we in die situatie het Avondmaal gewoon door laten gaan.

 

Preses

Die vraag kunnen we nu niet beantwoorden. Dat is op dit moment niet te regelen.

 

Deputaten HKO – Ds. Niemeijer

Die considerations zijn in twee classes afgestemd. Als men dit wil dan dus in de kerkelijke weg aan de orde stellen.

 

Ds. Sytsma

De classis Middelburg is het er wel mee eens als het een acute situatie betreft en een uitzonderingssituatie betreft. Het zou ontzettend raar zijn als het over ging.

 

Ds. Van der Schee

De kwestie is regel en uitzondering. Die uitzondering is nu al mogelijk. Waarom zou de KR daartoe niet besluiten? In het kerkrecht is er al in voorzien. Niet verder regelen dus.

 

Ds. Beiboer

Die redelijke consensus blijkt dus niet. Maar het is zonde van de tijd hier aandacht aan  te besteden. Het gaat in de KO niet om uitzonderingen.

 

Br. K. Bouma

Ik kan daar mee instemmen als het is doorgesproken op een gemeentevergadering.

 

Br. De Vries

[niet verstaan]

 

STEMMING

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING

 

Artikelen C45.1, C46, C50, D56, E63, E66, E68. E69, F71

 

STEMMING

 

Zonder inhoudelijke discussie alle met algemene stemmen aanvaard.

 

BESPREKING

 

Artikel F73.2 , F73.3, F73.4

Ds. W.L. de Graaff
[Enkele tekstuele opmerkingen].

 

Br. De Vries

Heeft een bezwaar is tegen leer of leven dat binnen in veertien dagen moet worden ingediend geen opschortende werking?

 

Br. H.H. Bouma

Wie is 'persoonlijke belanghebbende'. Kan dat 'kerkelijke grens overschrijdend' zijn?

 

Deputaten HKO – Mr. Pel

Tekstueel lijkt ons de voorliggende versie het best.

 

We willen er aan vasthouden dat indiening van een bezwaar geen opschortende werking heeft. Tenzij het besluit zelf een termijn aangeeft. Je kunt wel om opschorting vragen. Maar de vraag schort niet op.

 

Rechtspraak gaat tussen rechthebbenden. Niet iedereen moet zich met alles bemoeien. De uitspraak geldt partijen. Alleen hij is partij die er persoonlijk iets mee heeft.

 

STEMMING

Met algemene stemmen aangenomen.

 

BESPREKING
 

Artikelen F73.2-5  en G83.4

 

Met algemene stemmen aangenomen.

 

Preses

Het is een enorm werk dat zeer doordacht is uitgevoerd. We hebben er veel respect en waardering voor. De vaststelling schuiven we nog even voor ons uit.
Hartelijk dank aan de deputaten.