Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gereformeerd onderwijs, toen en nu…

 

F. Hoogland

04-10-14

 

Wat staat het ons nog helder voor de geest, die mooie tijd, in de jaren ’50 en ’60, toen er alom in ons vaderland weer gereformeerde scholen werden opgericht, waar het onderwijs aan de jeugd van de kerk conform de beginselen van de ouders naar de gereformeerde leer gestalte kreeg.

Wat een blijdschap en dankbaarheid bij vele ouders! En ook bij onderwijzers en onderwijzeressen, aan wie nu, als vrucht van de Vrijmaking, de mogelijkheid van het geven van gereformeerd onderwijs, naar de wens van hun hart werd geboden.

Zo herinner ik me intensief de blijdschap en dankbaarheid van mijn eigen vader, die ten tijde van de Vrijmaking werkzaam was bij het Chr. Nationaal onderwijs, en toen – al op tamelijk gevorderde leeftijd – weer aan het solliciteren sloeg en zodoende de laatste jaren van zijn onderwijzersloopbaan zijn hartewens vervuld zag om de verbondskinderen op de nieuwe gereformeerde school vrij en ongehinderd te kunnen onderwijzen in de voorzeide leer, zoals hun ouders bij het doopvont hadden beloofd.

We zijn nu een jaar of 50, 60 verder, en wat is er van deze euforie overgebleven?

 

Er viel een brief op mijn deurmat, een brief van het bestuur van het Noord-Nederlandse verband van gereformeerde basisscholen, Noorderbasis geheten. Misschien is het een veeg teken dat de typering van de scholen inmiddels is veranderd van gereformeerde scholen in 'Scholen met de Bijbel', zoals uit het briefhoofd blijkt. Maar je wilt ook niet al te argwanend zijn;  'what’s in a name', ben je dan nog geneigd te denken, nietwaar?

Tot je kennis neemt van de inhoud. Ik citeer de eerste regels van de brief.

 

"Afgelopen schooljaar hebben de 19 afdelingen van Noorderbasis het onderwerp identiteit behandeld en besproken. Terugkijkend op het traject en de gesprekken, is het bestuur van Noorderbasis van mening dat het goed is om op de ALV (Algemene Ledenvergadering) van 12 juni een principebesluit te nemen.

Het bestuur zal de reacties vanuit de verschillende afdelingen meewegen in haar uiteindelijke voorstel op de ALV. Concreet betekent dit dat er op 12 juni (via stemming) een principebesluit wordt genomen t.a.v. kerk gebonden lidmaatschap of loslaten daarvan. Door de Noorderbasis zal getracht worden de uitwerking van dit besluit in het najaar af te ronden".     

 

Hoe is het mogelijk? Juist die gereformeerde identiteit was toch de zaak waar het om draaide toen deze scholen werden opgericht?

Vele vroom klinkende woorden die de brief verder bevat zal ik u besparen.  Tenslotte worden nog fraaie wensen geformuleerd:

 

"We spreken de wens uit dat we allen wijsheid en inzicht bij God zoeken en  mogen vinden. Samen maken we ons sterk voor Bijbelgetrouw onderwijs in Noord Nederland. In dat vertrouwen mogen we elkaar aanspreken, opscherpen en uiteindelijk rust vinden in de besluiten die genomen worden. Neemt u dit onderwerp ook mee in uw gebed?"

 

Hoe is het mogelijk?