Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Napraten over de Landelijke Dag 2016 - 1

 

Redactie een in waarheid

20-02-16

 

In deze serie wil de redactie graag wat reacties op de Landelijke Dag (LD) weergeven. Ook onze lezers die de dag zelf hebben meegemaakt stellen we in de gelegenheid hun ervaring(en) te delen. Dat kunnen zowel positieve als andere zaken zijn.

Wel willen we een zeker kader aangeven waaraan ingezondens moeten voldoen:

  • Er wordt verwacht dat de schrijver/schrijfster zich opbouwend en constructief uitlaat.
  • Bij vermelding van gebeurtenissen/uitlatingen moet het om verifieerbare zaken gaan.
  • Personen mogen niet in diskrediet worden gebracht.
  • Bijdragen kunnen digitaal via het website-e-mailadres worden aangeleverd: info@eeninwaarheid.info
  • Omvang: maximaal 1 A4-tje, dus ongeveer 350-400 woorden met vermelding van inzenders naam, woonplaats en kerk.

De redactie houdt zich het recht voor ingezondens te bekorten of te weigeren als ze niet (geheel) aan dit kader voldoen. 

 


 

Napraten - 1

 

N. van Dijk, IJlst, GKN

 

Zaterdag 13 februari was er weer een Landelijke Dag, gehouden in de Immanuelkerk te Bunschoten Spakenburg. Een initiatief  van de Studiegroep Noord-Nederland (SNN) en de Studiegroep Midden-Nederland (SMN). De dag werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit leden van GKv, DGK en GKN uit hun midden.

 

We waren blij met de opkomst, door het RD werd het aantal bezoekers geschat op ruim 300, maar anderen vermoedden toch wel 400 bezoekers. Er waren veel mensen uit de GKv die moeite hebben met de ontwikkelingen binnen de GKv.

Het RD deed verslag van deze dag en berichtte dat er na een dip nu een positieve ontwikkeling is binnen de afgescheiden kerkverbanden, er is toenadering en ook is er groei in ledental te zien.

 

Er waren weinig inwoners van Bunschoten Spakenburg zélf te zien. Toch was er veel aandacht aan gegeven in o.a. De Bunschoter, het kerkblad Inverdân, en ook op de kabelkrant was de dag aangekondigd. Maar misschien werd de dag op internet gevolgd. De dag is namelijk (ook nu nog) in z’n geheel te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl (GKV Bunschoten-West, Immanuelkerk).  Dus misschien hebben nog heel wat Spakenburgers de mooie lezingen en meditatie over Psalm 133 kunnen volgen.

 

In elk geval: Wij vonden de dag erg bemoedigend. We werden gastvrij ontvangen in de Immanuelkerk en door de kosters op vriendelijke wijze voorzien van koffie en lekkere Spakenburgse koek. We hebben genoten van  goede Schriftuurlijke  lezingen. Wel beseffen we dat dit geen kerkelijke vergadering is. In het proces naar eenwording tussen de afgescheiden kerken en allen die zich daadwerkelijk aan de gereformeerde belijdenisgeschriften willen houden zal op kerkelijk niveau nog veel gesproken moeten worden.

Toch hopen we op een vervolg van deze landelijke dagen. Want ook in onderling contact blijkt steeds meer de behoefte aan eenheid tussen gereformeerde belijders. Zoals ds. Heres (vroeger predikant geweest in Spakenburg) verwoordde in zijn meditatie over Psalm 133:

 

“Mensen kunnen breken, maar heel maken is een gave van God. Als de Here de eenheid geeft als een wonder van Zijn genade dan wordt je bemoedigd, dan kun je als volk van God zingen, geen loflied op mensenwerk, maar een loflied op de HEERE, die voortgaat met Zijn werk, op Christus die zelf het vaste  fundament gelegd heeft waarop de gemeente gebouwd is, waar broeders en zusters in vrede samen kunnen wonen. Hij werkt aan iets dat de eeuwen trotseert. Als God Zijn zegen kwijt wil aan mensen, dan wil Hij dat daar doen, in Sion, de kerkstad, waar het volk vergaderd is, daar geeft de HEERE ook de zegen van de broederlijke eenheid, daar waar de rechte verkondiging is van het Woord,  daar mogen mensen delen in de opbrengst van het volbrachte werk van Christus.

Echte eenheid is een kwetsbare zaak, maar we mogen ook zien dat de Here altijd weer kerkherstel geeft, wat een rijkdom als de Here dat wil geven. Het Woord van God roept op niet eigenwillig of vrijblijvend om te gaan met de eenheid van de kerk.

Laten we ons houden aan het volle Woord van de Here, en ons beijveren voor de eenheid van de Geest. Op dat streven rust zegen en dat streven geeft perspectief. Een perspectief van pelgrims die samen op weg zijn naar Jeruzalem. Dan mag je vandaag al genieten van de vrede van Jeruzalem”.