Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Infoavond Hardenberg - Verslag

 

R. Sollie-Sleijster

31-03-18

 

Op 22 maart jl. werd door leden van De Gereformeerde Kerken (hersteld) een infoavond belegd in de Hessenwegkerk te Hardenberg. De avond werd goed bezocht. Ds. H.G. Gunnink leidde de bijeenkomst waarin ds. M.A. Sneep van DGK Groningen een toespraak hield. Eerste deel van de avond, tot de pauze was te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Hierbij een kort verslag.

 

Agenda

 • Opening door de voorzitter van de avond, ds. H.G. Gunnink, Ten Boer.
 • - Lezen: 1 Petrus 2:19-25 en 1 Petrus 4:12-19
 • - Gebed
 • - Zingen: Psalm 147: 1, 2, 3 en 4.
 • Introductie door ds. Gunnink
 • Referaat ds. M.A. Sneep
 • Forum
 • Sluiting

Enkele honderden mensen, afkomstig uit GKv, DGK en GKN bezochten de bijeenkomst.

Er heerste een goede sfeer. Ook was het goed zingen in deze kerk met zijn prachtige akoestiek.

 

Introductie door ds. Gunnink

 

Doel van deze avond voor m.n. verontruste GKv-ers is:

 • Info geven over de GKv en de huidige kerkelijke situatie
 • Info geven over DGK en haar kerkverband en daar vragen over beantwoorden
 • Onjuiste beeldvorming over DGK corrigeren
 • Discussie met de forumleden

De forumleden staan open voor gesprekken na deze avond. Dat kan eventueel via e-mail.

 

Referaat

 

Ds. M.A. Sneep sprak over Christus’ heerlijkheid voor Gods kinderen tot troost.

 

In Christus' lijden zien we zijn heerlijkheid. Dat mag ons tot troost zijn. In ons lijden (soms ook aan de kerk) mogen wij toch de heerlijkheid van Christus ervaren. Christus was volmaakt gehoorzaam. Ook wij willen trouw en gehoorzaam zijn aan Gods Woord en zo door Woord en Geest met Christus verbonden zijn.
(lees het volledige referaat in Infoavond Hardenberg – Rede die vandaag eveneens op de site wordt aangeboden.)

 

Na het zingen van Psalm 138: 1, 2, 3 en 4 wordt pauze gehouden.

 

Forum

 

Het forum staat onder leiding van ds. Gunnink. Zowel mondelinge als schriftelijk vragen worden beantwoord. Het forum bestaat uit

 • Ds. M. Dijkstra, Emmen/Mariënberg
 • Ds. E. Heres, Dalfsen
 • Ds. W. van der Jagt, FRCA (Free Reformed Church of Australia)
 • Ds M.A. Sneep, Groningen

Vraag 1

Een broeder hoort in de GKv nog elke zondag het Woord trouw verkondigen.

Waar is de liefde en hoe moet hij kiezen tussen Lutten, Hardenberg en Mariënberg?

 

Antwoord

Ds. Heres stelt eerst een tegenvraag: Vindt de broeder dat hij nog in de GKv kan blijven, als hij de ernstige zorgen overweegt die er zijn over het kerkverband van de GKv? Zo’n 15 à 20 jaar geleden begon het al met afwijking van Gods Woord in synodebesluiten, bijv. m.b.t. het zevende en vierde gebod.

 

Maar deze broeder wil nog wachten op de behandeling van een revisieverzoek op de volgende GKv synode.

 

Vraag 2

Een broeder vraagt of van hem, als hij zich nu - 15 jaar na de vrijmaking in 2003 -, aansluit bij DGK, een schuldbelijdenis wordt gevraagd.

 

Antwoord

Ds. Gunnink geeft aan dat hem bij zijn overgang naar DGK in het classisgesprek alleen werd gevraagd waaròm hij zich wilde aansluiten. Dat stond centraal. Zijn antwoord was dat hij in trouw aan de Schrift het Woord wil blijven kunnen verkondigen. Dat was voldoende. Er wordt dus geen schuldbelijdenis gevraagd.

 

Vraag 3

Een jongere broeder, kerkenraadslid GKv Enschede, wil nog revisie van synodebesluiten afwachten. Hij vindt de huidige kerkelijke situatie van verdeeldheid tussen GKv, DGK en GKN moeilijk omdat de Heere Jezus in Joh. 17 om eenheid bidt. Moeten we nu niet lijden om Christus' wil?

 

Antwoord

Ds. Sneep heeft begrip voor de worsteling die hierin meekomt en wil die moeite serieus nemen. Hij roept op tot duidelijkheid in de gesprekken tussen DGK en GKN. DGK nemen de verdeeldheid serieus, en proberen oprecht gesprekken te voeren met GKN om tot eenheid met hen te komen. DGK zoeken ook eenheid met verontruste GKv-ers, vandaar deze avond.

 

Vraag 4

Moet er niet een punt gezet worden achter de gesprekken met de GKN?

 

Antwoord

Ds. Sneep geeft aan dat DGK zéker geen gesprekken heeft stopgezet en dat zij er alles aan doen om de gesprekken gaande te houden. De GKN ziet belemmeringen, maar DGK wil zo mogelijk alle obstakels wegnemen. Binnenkort zullen de deputaten van DGK een reactie geven en ook zal de huidige DGK synode zich buigen over het verloop van de gevoerde samensprekingen met de GKN.

 

Vraag 5

Zien DGK zich als ‘de ware kerk’?

 

Antwoord

Ds. Dijkstra wijst erop dat onze gereformeerde geloofsbelijdenis een kerk 'ware kerk' noemt als deze trouw is aan Christus en het Woord. Als we dat als DGK zijn, dan mogen we ons ook 'ware kerk', dat is kerk van Christus noemen.

 

Vraag 6

Is het niet pretentieus dat DGK zich DE Gereformeerde Kerk noemt?

 

Antwoord

Laten we niet zozeer kijken naar het woordje de, maar vooral naar het woord kerk, zo antwoordt ds. Sneep. Toen we een naam moesten kiezen, was de naam Gereformeerde Kerk al bezet. Vandaar dat er een paar letters voor zijn gezet. De nadruk ligt erop dat we kerk van Christus zijn en daar zijn we blij om.

 

Vraag 7

Aan ds. Van der Jagt: Hoe kijken de Australische kerken aan tegen DGK en GKN?
Graag in het Nederlands antwoorden.

 

Antwoord

Ds Van der Jagt ging in vloeiend Engels uit de startblokken, maar schakelde snel onvervaard over op goed verstaanbaar Nederlands.

De afgevaardigden van DGK hebben vanaf het begin contact met de FRCA gezocht en de synodes bijgewoond.

 

Met de GKN is tot heden geen contact geweest. Deze week las ds. Van der Jagt in een rapport aan de net bijeengekomen GKN-synode dat er een brief aan de FRCA zou worden verzonden met het verzoek te komen tot een zusterkerkrelatie. Maar in de FRCA worden zulke verzoeken niet ter synode behandeld, omdat dergelijke verzoeken vanuit de kerken of de classes binnen moeten komen. En momenteel ligt er op de synode geen voorstel in die richting.

 

Wat de GKv betreft, de predikant meldde dat er meerdere waarschuwende brieven aan de GKv zijn verzonden. Als de GKv op de ingeslagen weg voortgaat zal de zusterkerkrelatie met deze kerken worden verbroken.

 

Vraag 8

Aan ds. Heres: Wat denkt u van de katholiciteit van de kerk, wereldwijd gezien?

 

Antwoord

Ds. Heres antwoordt dat de kerk van Christus niet aan bepaalde plaatsen of personen is gebonden, zoals bijvoorbeeld de roomse kerk gebonden is aan Rome en de paus.

Daarom willen we wereldwijd relaties aangaan met kerken die trouw aan het Woord zijn en zo kerken van Christus willen zijn. Dat is ook belangrijk omdat we hier kerken kleiner zien worden terwijl in andere delen van de wereld we wel groei zien. Door contactoefening kunnen we elkaar steunen.

 

Vraag 9

Een broeder uit Apeldoorn-Zuid wijst op de voor Nederlandse begrippen grote afstanden om een DGK- of GKN-kerk te bezoeken. Op zondag is het, ook met kinderen, nog wel te doen, maar in de week wordt het door de afstand lastiger met catechese, vereniging en dergelijke. Daarom blijft hij nog in de GKv en wacht het resultaat van de behandeling van revisieverzoeken in 2020 af. Maar kerkgang in de GKv wordt wel steeds moeilijker. Dus: moeten we daarop wel wachten? Sommigen gaan daarom maar naar de CGK.

 

Antwoord

Ds. Gunnink heeft na zijn recente aansluiting bij de DGK tijdens zijn ‘rondpreken’ dit probleem ook opgemerkt. De afstand tot de kerk is letterlijk (in kilometers) aanwezig. Toch raadt hij aan zich hier niet door te laten weerhouden. Laat leven bij en trouw aan Gods Woord de doorslag geven. Dan is het veilig voor jou en je kinderen.

 

Vraag 10

Zoeken de drie kerken - GKv, DGK en GKN - wel werkelijk eenheid naar Rom. 8? Hij heeft het hier moeilijk mee. Vroeger was het zo goed in de GKv.

 

Antwoord

Ds. Heres voelt met hem mee, hij hoort hier een hartenkreet. In 1967 konden we allen nog in grote aantallen en eensgezind samenkomen, denk aan de toogdag in tenten op de schooldag in Kampen. En wat waren we blij met onze Hogeschool.

Maar we zullen wel eenheid in waarheid moeten zoeken. Ds. Heres wijst op de afkalving in de GKv en de waarschuwingen die vanuit het buitenland zijn gestuurd (o.a. vanuit Canada en Australië).

Met bloedend hart moet je constateren dat het fundament van de Schrift in de GKv steeds meer wordt losgelaten. Een gevolg is dat, zie het laatste Handboek GKV, ook de ledentallen weer teruggelopen zijn (in 2017 met zo’n 1500 leden). En zie hoe de middagdiensten bijvoorbeeld, steeds minder worden bezocht of zelfs afgeschaft. Het gaat maar door.

 

De meeste vragen zijn hiermee wel weergegeven.

Ds. Gunnink roept op tot gebed voor eenheid, in het bijzonder voor de gesprekken met de GKN en kerken in het buitenland.

 

Sluiting

 

We zingen Psalm 147: 5,6 en 7.

Ds. Sneep gaat voor in dankgebed.

Ds. Gunnink wenst ieder wel thuis.