Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bondsdag DGK – 26 mei 2018

 

R. Sollie-Sleijster

D. Koster, foto's

09-06-18

 

Blijde verwondering

 

Op de warme zaterdag van 26 mei togen we naar Zwolle, kerkgebouw de Hoeksteen, om de jaarlijkse bondsdag van de Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken (DGK) bij te wonen.

Het was al een drukte van belang, de koffie stond klaar en het liep tegen 10 uur. De koster en haar helpers waren al anderhalf uur in de weer om alles in orde te hebben, waaronder ook vier grote pannen soep die tegen 12 uur klaar moesten zijn.

 

Joh. Houweling

Om 10 uur opent broeder Joh. Houweling (uit Lansingerland, voorzitter van de bond) de vergadering. We zingen samen Gezang 36 en lezen Efeze 1:1-4, waarna de voorzitter ons voorgaat in gebed.

Na een korte overdenking van het gelezen Schriftgedeelte krijgt ds. M. Sneep het woord.

 

Zijn lezing draagt de titel: De blijde verwondering van Dordt. [1]En blijde verwondering mocht het zijn. Wat een mooie ‘leerregels’, dit jaar 400 jaar geleden opgesteld tegen de remonstrantse gedachten en stellingen die de mens de eer geven bij het komen tot geloof. Dit mochten we opnieuw ontdekken. De tweezijdigheid van het verbond met de Heere. Hoe Hij de zondaar roept tot geloof en bekering, hoe hij daartoe verkondigers zendt, hoe de Geest in het hart wil werken en de hemelse Vader ons in zijn barmhartigheid geloof wil schenken. 100% Gods werk.

Ds. M.A. Sneep

Maar ook hoe Dordt spreekt, ja juist begint met te spreken over hoe de hele mensheid, niemand uitgezonderd aanvankelijk onder Gods vloek ligt door de zonde van onze voorouders Adam en Eva. Én hoe God in zijn welbehagen toch sommigen uitverkoren heeft om tot geloof in Jezus Christus te komen en de Bijbel als Gods Woord aan te nemen, ja, zo tot het eeuwige leven bestemd heeft.

 

Onze dankbaarheid is groot! Wie hier niet van wil weten en de verkondigers afwijst, blijft voor eeuwig in het verderf. Niet wíj oordelen daarover, het oordeel blijft aan de Heere, aan Hem die de harten kent en doorgrondt. De schuld voor de verwerping ligt niet bij God, maar voor 100% bij de onbekeerlijke mens, die van geen genade wil weten.

Het is en blijft een mysterie, dat we aannemen en geloven, ook al zou menselijke logica anders denken of spreken. De Dordtse Leerregels gaan ons voor in lof op de Heere die zich een volk, zijn Kerk, wil vergaderen uit het hele menselijk geslacht door de eeuwen heen tot zijn lof en eer.

We lazen tenslotte samen met ds. Sneep de lof die Dordrecht aan het slot van elk hoofdstuk erkende en opschreef. En die ook door ons met blijde verwondering wordt gedeeld.

 

De voorzitter dankt ds. Sneep voor zijn mooie en duidelijke referaat.

 

***

 

Bondsvoorzitter Houweling leest een telegram voor dat deze morgen naar de Koning is gestuurd en daar wordt bezorgd. Het telegram spreekt over bezorgdheid die we hebben over de algemene moraal in ons land, waarbij de wens tot terugkeer naar het Woord wordt uitgesproken.

 

Gea Tigelaar en Mark Snippe

We luisteren naar een kort muzikaal intermezzo. Mark Snippe (Zwolle - orgel) begeleidt Gea Tigelaar (Hooghalen) die een prachtig stukje uit een cantate van Bach voor ons zingt. Het klinkt geweldig mooi en we hadden wel graag meer willen horen. Misschien een volgende keer?

 

Br. Houweling vertelt ons dat een schets van J. Hoogland over de kerkgeschiedenis is verschenen. De schets wordt van harte aanbevolen. De schets over Genesis door ds. J. van Raalte is bewerkt en opnieuw beschikbaar. Volgend jaar zal DV de beloofde schets over Spreuken verschijnen.

Ook is de bond bezig schetsmateriaal klaar te maken voor digitaal gebruik. Dat zou volgend jaar al gedeeltelijk beschikbaar kunnen zijn.

 

Inmiddels loopt het tegen twaalf uur. We zingen Psalm 147:1, 2 en 4 en de voorzitter gaat ons voor in gebed. Om half twee volgt het middaggedeelte. Vragen mogen alvast worden ingediend bij ds. Sneep.

De pauze met de heerlijke soep en meegebrachte (of vergeten) lunch wordt met veel gesprek en gezelligheid gevuld. Tussendoor kunnen we nog boeken- en schetsen bekijken en eventueel kopen.

 

***

 

De middag wordt geopend met het zingen van het Bondslied. Niet iedereen kent het uit zijn hoofd maar dat zal nog wel komen.

De ene helft
en de andere. Van (heel) jong tot (heel) oud

 

Een groot deel van de middag wordt, onder leiding van ds. Sneep, gewijd aan een plenaire bespreking (met een goed bezette zaal!) van het referaat.
Vele vragen worden gesteld. Het mooie is dat ds. Sneep ook de broeders en zusters zelf uitdaagt om te antwoorden of aan te vullen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Het lijkt wel een vergrote mannen- en vrouwenvereniging!

In een ontspannen sfeer bouwen de aanwezigen elkaar zo op in het kostbare geloof dat eenmaal is overgeleverd en dat onze vaderen in de Dordtse Leerregels hebben geformuleerd en beleden. 

 

 

Opnieuw mogen we genieten van zang en muziek van br. Snippe en zr. Tigelaar.

En ook van dichteres zr. Kooi van DGK Groningen.

 

Tenslotte wordt deze zonovergoten Bondsdag afgesloten met het zingen Ps. 65: 1,2,3, en gebed.

 

Heerlijk samen in de zon!

 

NOOT

[1] De volledige tekst is onder deze titel elders te vinden op de site.