Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een katholieke daad

 

Redactie een in waarheid

09-01-21


Ds. A.H. Driest (1946) heeft afscheid genomen van de gereformeerd kerken vrijgemaakt (GKv). De predikant is emeritus van de kerk van GKv Groningen-Zuid en diende eerder de kerken van Leeuwarden-Huizum, Buitenpost en Zeist.
 

Ds. Driest had grote moeite met allerlei geestelijke en theologische ontwikkelingen in de GKv, en bezwaren tegen verschillende besluiten van de generale synoden van Meppel (2017) en Goes (2020-2021) die vrouwen tot alle ambten toelieten. Daarover schreef hij ook in de vrijgemaakte Kerkbode van Groningen, Fryslân, Drenthe. Maar midden vorig jaar beëindigde hij zijn medewerking als kernredacteur bij het blad.

Het is nog niet bekend waar de predikant zich bij gaat aansluiten.

Driest is de tweede predikant die in korte tijd de GKv heeft verlaten, eerder nam ds. H. Drost afscheid van dit kerkverband (zie elders in deze editie).

 

Net vier jaar (15 december 2016) geleden gaf Driest samen met zes andere predikanten[1] de brochure Hij en wij uit. We citeren (p. 48, 49)

 

Een katholiek uitgangspunt

 

Dat alles is bepalend voor de kerk van alle tijden en culturen. Een katholiek uitgangspunt. Wat zou de GKv moeten bewegen om deze overtuiging op te geven?!

 

'Wanneer bijbelse geboden ingrijpen op de cultuur van de mensheid, is dit precies het omgekeerde van aanpassing aan die cultuur. Wanneer de apostelen ons aanwijzingen geven voor de taken van man en vrouw, zal dit in vele tijden dan ook wel leiden tot een kerstening van verhoudingen die de christenen gaat onderscheiden van hun omgeving. Dit was reeds zo in Petrus' dagen (1 Pe. 3,1-7). ( ... ) bijbelse aanwijzingen daarover (kunnen) niet bij voorbaat opzij worden geschoven omdat wij ineen andere tijd zouden leven' (J. van Bruggen, idem).

 

Bidden om eenheid op katholiek niveau

 

Wij pleiten ervoor en bidden erom dat de komende synode ook in deze belangrijke zaak enkel te rade zal gaan bij de wijsheid van Gods Geest, 'samen met alle heiligen'. Echt katholiek. Gewaarschuwd door de wijze waarop sinds het rapport 'God met ons' (dat in 1981 unaniem met synodaal gezag werd bekleed) het lezen en 'hanteren' van de Bijbel op een revolutionaire manier is veranderd. Die leesbril machtigt de lezer om zelf nieuwe betekenissen toe te kennen aan de woorden van de Schrift. Dan verdampt de katholieke eenheid waar Johannes 17 en Efeziërs 4:4 om vragen. Is die katholieke eenheid ook vandaag niet in geding? Allereerst binnen eigen kerkverband, maar ook - zoals wij merken - in de relatie met onze zusterkerken?

 

De brochureauteurs zagen vier jaar geleden 'alle reden tot verootmoediging en bekering'. Maar die bleef uit. Sterker nog de kerken dwaalden in haar generale synode 'met vaste tred' verder. De GS Meppel (2017) opende pardoes alle ambten voor vrouwen, ook in de praktijk. En de volgende synode (Goes) verwierp unaniem alle bezwaren, zelfs zonder de wereldwijde gereformeerde gemeente bij de ingrijpende besluitvorming te betrekken!

 

Wat kan een mens die gereformeerd, katholiek wil blijven dan nog doen?

 

 

Noot

[1] De predikanten G.E. Geerds, A. de Jager, J(an) Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering. De Jager en Lameris hebben zich inmiddels bij de afgescheiden kerken gevoegd. Ds. Kruidhof is overleden.