Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Dalfsen

Redactie
16-04-11

 

Enige tijd geleden ontstond er veel moeite in de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen. Het gevolg is geweest dat een deel van de gemeente elders is samengeroepen. Dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor de gemeente. Het lijkt ons goed het een en ander over de Dalfser situatie te verhalen. En ook om op te wekken deze gemeente te steunen waar dat mogelijk is.

 

Korte kerkgeschiedenis

In Nederland zijn twee kerkverbanden ontstaan van gemeenten, die gebroken hebben met de GKv  en die beide op hetzelfde fundament van Schrift en belijdenis willen staan. Zoals bekend is ontstond in 2003 de Gereformeerde Kerk (hersteld), later De Gereformeerde Kerk (DGK) geheten. In  2010 werd De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) als 'voorlopig' kerkverband gevormd. In dit kerkverband zijn van de DGK afgescheiden gemeenten 'De Matrix' te Hardenberg en 'De Vijverhoeve' te Zwolle opgenomen.

In februari 2010 scheidde een groep broeders en zusters, samen met ds. E. Heres en twee ambtsdragers, zich af van de GKv te Dalfsen. Opnieuw ontstond een gemeente die  in het spoor van Schrift en belijdenis de Gereformeerde Kerk, nu in Dalfsen, wilde voort te zetten.
Vanuit een sterk oecumenisch willen om de eenheid zoeken met allen die op hetzelfde fundament staan, zocht de gemeente van meetaf contact met genoemde kerkverbanden. Het was duidelijk niet de bedoeling om afzonderlijk te blijven staan. Er zijn daarom met de beide kerkverbanden gesprekken gevoerd. Deze gesprekken konden echter nog niet worden afgerond.

 

Een scheuring

 

Dit kerkenraadsbeleid werd doorbroken. Een tweetal ouderlingen en een aantal gemeenteleden konden zich er aan het eind van vorig jaar niet meer in vinden. Voor hen was de enige optie een keus voor het GKN-verband.
Door het interne verschil in visie besloot de kerkenraad de gemeente te horen om daarna tot een besluit te komen. Echter de beide kerkenraadsleden hebben het resultaat van de gemeenteraadpleging niet afgewacht en zijn sinds midden januari van dit jaar elders in Dalfsen bijeenkomsten gaan beleggen. De kerkenraad heeft met diep verdriet moeten vaststellen dat de gemeente van Christus in Dalfsen op niet te rechtvaardigen wijze is gescheurd.  

 

Gevolgen

 

Ongeveer een kwart van de gemeente gaf gehoor aan de actie van twee ouderlingen. Deze groep is afgelopen week, zo meldde de pers, aangenomen in het voorlopige GKN-verband.
Er is veel verdriet dat een zo bloeiende en groeiende gemeente werd gescheurd. Inmiddels is de rust aan de Emmastraat weergekeerd, zijn nieuwe ambtsdragers verkozen en is er weer sprake van groei. Ook zijn de gesprekken gericht op eenheid weer hervat. 

 

Steun

 

Het zal duidelijk zijn dat het verdwijnen van een aanzienlijk deel van een kleine gemeente ook consequenties heeft voor de materiële instandhouding van kerk en eredienst. Tot de scheuring werden voldoende middelen bijeengebracht voor de erediensten en het onderhouden van de eigen predikant. Dat staat nu onder druk.
Om te 'overleven' is deze gemeente voor een deel afhankelijk geworden van giften van 'derden' totdat de gemeente weer zover gegroeid zal zijn dat er weer voldoende eigen inkomsten zijn. Steun van broeders en zusters uit het land wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
We willen dat graag aanbevelen. Het zou wel heel treurig zijn als door de vermelde gebeurtenissen deze broeders en zusters met hun predikant in de financiële problemen zouden geraken.

En laten we ook niet vergeten te bidden dat de Here de geschonden verhoudingen in Dalfsen weer herstelt.

Bankrekening: 1560.68.974 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dalfsen.