Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Verantwoording van een keus

 

Reactie een in waarheid

09-10-21

 

Ds K. Folkersma en zijn echtgenote hebben afscheid moeten nemen van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bunschoten-Spakenburg (Petrakerk). Ds Folkersma (79) was van 1985 tot 2007 verbonden aan de Noorderkerk in Spakenburg.

 

Waarom hebben zij op hoge leeftijd dit kerkverband nog gemeend te moeten verlaten? Hieronder geven we de verklaring weer waarmee zij hun keus verantwoorden. En ook waar zij hun kerkelijke toevlucht hebben gevonden.

 


 

Verantwoording van een keus

 

Bunschoten, 29 september 2021.

 

Wij kunnen niet anders dan afscheid nemen van u als kerkenraad, van de gemeente en van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

 

Wij hebben altijd vol overtuiging ingestemd met de gereformeerde leer naar Gods Woord en daarvoor getekend, vele malen. De gereformeerde belijdenis is onze belijdenis, zoals art. 1 NGB het formuleert: ”Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond..”. Zo bonden de GKv daaraan en vroegen daar instemming mee en trouw aan, onbekrompen en ondubbelzinnig.

 

Maar wij zien niet anders dan dat de GKv steeds meer afwijken van het gereformeerde spoor. Wat bijv. uitkomt in de toenadering gericht op éénwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 

Zorgvuldigheidseisen voor samenspreking genegeerd

 

De generale synode van Amersfoort 2005 formuleerde nog eens de zorgvuldigheidseisen waaraan kerkelijke samensprekingen gericht op éénheid moesten voldoen (Acta Hoofdstuk 10, art. 132, te vinden op de site kerkrecht.nl). Zij benadrukte dat het daarbij moet gaan om eenheid die confessioneel verankerd is, eenheid metterdaad in de erkenning en beleving van het Woord van God en de belijdenis van de kerken, als ook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven moeten gelden. De kerk is immers zo kostbaar, duur gekocht, het huis van God. Dat vraagt de uiterste eerbied en zorgvuldigheid.

 

Deze zorgvuldigheidseisen zijn genegeerd zowel in de landelijke als in de plaatselijke samensprekingen hier in Bunschoten-Spakenburg.

Alleen al het feit dat ds H. de Jong in de NGK alle ruimte heeft gekregen voor zijn opvatting over de Heilige Schrift en haar gezag als het Woord van God, in strijd met de NGB art. 3 t/m 7. Hij werd en wordt daarin niet alleen getolereerd maar had jarenlang een belangrijke taak bij de opleiding van predikanten in de NGK. De NGK hier ter plaatse liet ds de Jong voorgaan in de erediensten.

 

En wat de plaatselijke samensprekingen betreft: geen verklaring zoals vereist door de GS 2005, noch inschakeling van de gemeente, noch vragen aan de classis om goedkeuring van zo’n verklaring. De erkenning van de plaatselijke NGK is in strijd met wat de GS 2005 bepaalde.

 

Belijdenis

 

Bij de landelijke besprekingen met de NGK rond de nieuwe kerkorde kwam naar voren dat meer dan één moeite heeft met gedeelten van de gereformeerde belijdenis. Zo kwam de wens op dat er een nieuwe, eigentijdse belijdenis zou komen. De binding aan de belijdenis is nog een punt van bespreking. Dus, in tegenstelling tot wat eerder werd beweerd, er was en is geen eenheid in de binding aan de drie formulieren van eenheid.

Het liep hierop uit, dat de gefuseerde kerken de naam Nederlandse Gereformeerde zullen dragen. En blijkens de verslagen van de gecombineerde synode/landelijke vergadering van 23 en 24 september 2021 in het ND en het RD, gaan de GKv met de NGK verder op een weg die nog meer afwijkt van het gereformeerde spoor.

Vele malen hebben wij onze bezwaren bij de kerkenraad aanhangig gemaakt. Maar we kregen geen antwoord.

 

De geschiedenis van de 60-er jaren van de vorige eeuw, wordt herschreven. De broeders die toen, met al hun fouten en gebreken, goede leiding gaven en de kerken in het gereformeerde spoor hielden, wordt groot onrecht aangedaan. En het kwaad van hen die een gevaar voor het gereformeerd karakter van de kerken vormden, wordt toegedekt/vergoelijkt. We maken het in ons dorp mee dat een predikant die gewoon gereformeerd wil zijn, zoals hij beloofd heeft, in een GKv niet veilig is.

 

Het besluit van de GS 2020 over man, vrouw en ambt

 

In dit besluit is het gezag van Gods Woord in geding. Wij zouden het beter weten dan Paulus. En gewone gemeenteleden zouden de hulp van deskundigen nodig hebben om de Bijbel te kunnen lezen en tot conclusies te kunnen komen die precies het tegenovergestelde zeggen dan de tekst van de Bijbel zegt. Waar blijft zo het beroep op de Schrift, het “daar staat geschreven”. Het “houdt u aan wat geschreven staat” (1 Kor. 4:6).

 

Erkenning van de NGK houdt al in dat de openstelling van de ambten voor vrouwen geaccepteerd wordt. Het zelfde geldt ook voor de omgang met gemeenteleden die leven in een homoseksuele relatie. In de NGK en ook in gemeenten binnen de GKv worden ze ontvangen aan het avondmaal. Maar als in de Bijbel homoseksuele omgang wordt genoemd, dan wordt dat een gruwel genoemd (Lev. 18:22), oneervol, schandelijk (Rom. 1:26v), Het plaatst buiten Gods Koninkrijk (1 Kor. 6:10, ik gebruik de Herziene Statenvertaling). Hoe kan een kerk die leden die in zulke zonden blijven leven, toelaten aan het avondmaal? Zo wordt het gezag van de Bijbel ondermijnd en het bijbels onderwijs over huwelijk, seksualiteit en tucht onderuitgehaald. Het onderling toezicht van de kerken in het kerkverband geeft hier blijkbaar geen aandacht aan (classis, kerkvisitatie).

 

Kerk

 

Bovengenoemde zaken raken de kenmerken van het echt kerk zijn (NGB art. 29). Bezwaren, waarschuwingen vonden geen gehoor. Het is ons allang een groot verdriet.

Daarom gaan onze wegen uiteen en nemen we afscheid van de GKv. Met pijn in ons hart. Hoeveel goeds hebben we in de GKv mogen ontvangen …

 

Nu wij afscheid nemen van de GKv blijft ons hier plaatselijk niets over dan ons aan te sluiten bij de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg.

 

We nemen afscheid met te herinneren aan de opdracht standvastig te zijn en de geboden van God te bewaren. Zo alleen blijven we in de liefde van Christus, door ons aan Zijn geboden te houden. Zo zullen wij de vreugde van Christus kennen (Joh. 15 en Openbaring).

 

Klaas en Aukje Folkersma

 


 

We delen het verdriet van deze predikant en zijn vrouw. Wat is er geweldig veel verloren gegaan aan gereformeerd leven en belijden in de GKv. En het proces zet zich nog onverminderd voort, zoals kan blijken uit artikelen elders in deze editie.
Tegelijk is het ook een diepe vreugde weer te verkeren in een kerkgemeenschap die gekend kan worden aan de liefde tot Christus en het zich houden aan Zijn Woord!

Een bevrijding!
 

Elders in deze editie is de reactie van de Hersteld Gereformeerde Kerk in Bunschoten-Spakenburg te lezen op deze gebeurtenis. Ook is de afscheiding van de Folkersma's niet in de plaatselijke krant onopgemerkt gebleven, zoals blijkt uit deze scan.