Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Ambtsdragersconferentie 2023 - 1


D.J. Bolt

04-11-23

 

Zaterdag 21 oktober jl. werd een conferentie gehouden voor ambtsdragers uit DGK en GKN. Het thema was Ambtsdrager zijn, ook voor jongeren.

De conferentie stond onder leiding van dagvoorzitter br. G. Rodenboog. De opening werd verzorgd door ds. A. de Jager terwijl de dag werd besloten door ds. J.R. Visser.

 

De hoofdmoot van de conferentie was een tweetal lezingen.

De eerste, getiteld Jeugdig- een voordeel of een nadeel? werd gehouden door drs. F.J. Bijzet, emeritus predikant en lid van de GKN.
Zie de weergave ervan onder Ambtsdragersconferentie 2023 – 2.

 

De tweede lezing werd gehouden door drs. L. Snoek, docent praktische theologie (catechetiek) aan christelijke gereformeerde Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA). De titel van zijn referaat luidde: Gids voor jongeren – laveren tussen sturen en vrijlaten

Zie de weergave ervan onder Ambtsdragersconferentie 2023 – 3.

 

Na de lezingen kregen de deelnemers aan de conferentie de gelegenheid het gebodene in vier groepen te bespreken. We deden aan een van de groepen mee. Het was een levendige discussie.

We geven een kort reflectie op de conferentie.

 

Waardevol

 

De conferentie werd door ons als zeer waardevol ervaren. Niet het minst ook doordat er uitgebreid gelegenheid was broeders en zusters (ook die waren er enkele) na lange tijd weer eens te ontmoeten of nieuwe contacten te leggen. Vaak bleek bij doorpraten met elkaar hoezeer er verlangd wordt naar een echte vereniging van beide organiserende kerkverbanden!

 

Het onderwerp is van groot belang. De samenleving waar onze jongeren nu verkeren verschilt aanzienlijk van die van zeg 50 jaar geleden. M.n. de moderne communicatiemiddelen, en daarvan vooral de smartphone hebben de leefwereld van jongeren (en niet alleen van hen!) drastisch beïnvloed. Daarom was het een gelukkige 'greep' zowel iemand van de 'oude garde', drs. Bijzet, als wel iemand van een 'jongere lichting', drs. Snoek, hun licht te laten schijnen op de omgang met jongeren nú. En dat is nog niet zo eenvoudig zo werd wel duidelijk.

 

We hebben veel mogen leren, zowel over de ontwikkelingsgang van kinderen en jongeren als wel over de omgang met hen. Over overdracht van (Bijbelse) informatie en normatieve benadering van de cultuur waarin we leven. Wel zouden we graag enkele zaken willen noemen die wellicht bij een volgende ontmoeting rond dit thema van belang zijn.

Ook zouden we willen aanbevelen op zulke conferenties als deze een forum in de agenda op te nemen. Daarin kunnen de sprekers worden bevraagd op hetgeen ze naar voren hebben gebracht. En dat niet alleen, ook de sprekers onderling kunnen worden geconfronteerd met punten waarin hun standpunten schuren of soms niet sporen. In zo'n algemene bespreking kunnen wellicht nog heel wat zaken verduidelijkt worden of verdiept.

 

Mogelijke gespekspunten
 

We nemen de vrijheid om enkel dingen te noemen waar we graag wat aandacht voor hadden willen hebben en over door zouden willen spreken. We geven ze maar even puntsgewijs weer zonder er verder over uit te weiden.

 • Verbond en doop
  Opvoeding van kinderen heeft alles te maken met hun 'status' als verbondskind. Het gereformeerde doopsformulier geeft daar ook heel duidelijk gevolgen aan. Hoe werkt dat uit in de omgang met hen?
   
 • Relevantie
  Jongeren luisteren als ze iets 'relevant' vinden anders zakt het door de 'zeef' (zie tweede lezing). Moderne gevoelsrelevantie kan natuurlijk geen uitgangspunt zijn kerkelijk onderwijs. Hoe voeden we kinderen zo op dat relevantie niet meer hét criterium is voor aandacht en verwerking van christelijke leerstof?
   
 • Gehoorzaamheid
  Gehoorzaamheid is in de moderne samenleving een versleten woord. Maar het vijfde gebod geldt nog steeds, zie de eerste lezing. Hoe kan in gezin en kerk op een doeltreffende manier ook dit Goddelijk gebod eigengemaakt worden in het leven van jeugd en jongeren?
   
 • Huisgodsdienst
  Hoe staat het met onze huisgodsdienst? Is dat er nog en hoe kan onderwijs dáárin in harmonie gebracht worden met het kerkelijk onderwijs?
   
 • Kerkelijke problemen
  Kerkelijke moeiten hebben een negatieve invloed op de kerkelijke betrokkenheid van jongeren (en niet alleen op hen!). Maar als kerkelijke strijd gebóden is om kerk van Christus te blijven (en dat is van alle tijden) hoe kunnen dan jongeren daarin ook op een eerlijke en verantwoorde manier (leren te) participeren?
   
 • Praktische handvatten
  In de wandelgangen spraken we een van de sprekers en hoorden mooie middelen om bijvoorbeeld het probleem smartphone te bannen én te betrekken bij catechetisch onderwijs. Zouden resultaten van inventiviteit t.a.v. omgang met jongeren in de moderne cultuur niet meer gedeeld kunnen worden (of gebeurt dat al?).

We laten het hierbij. We zien uit naar een vervolg want het onderwijs aan en de omgang met jeugd en jongeren in de kerk is van levensbelang. En bepaald niet eenvoudig nu onze samenleving in rap tempo verheidenst en de invloed en druk ervan steeds sterker wordt op ons levens.
 

Suggestie

 

Tot slot in dit kader nog een suggestie.

Zou het niet een idee zijn een, noem het maar, educatief en trainingscentrum op te richten met als doelstelling ambtsdragers en onderwijsgevenden in de kerken te ondersteunen in hun belangrijke werk?
Predikanten krijgen de nodige training op de universiteiten maar andere broeders en zusters missen die veelal. Denk aan training t.a.v. de omgang met de 'moderne' jeugd, onderwijsvaardigheden, gesprekstechnieken, etc.. Daarbij kan het voorbereiden en inrichten van huisbezoeken in verschillende situaties aan de orde komen en geoefend[i]. Handreikingen voor thuisgodsdienstoefeningen geboden worden. Maar ook instructies gegeven voor en training van 'preeklezen'[ii] bijvoorbeeld. 
Dus allemaal zaken die voortvloeien uit het 'bekwaam zijn om te onderwijzen' (1Tim. 3:2) en te maken hebben met 'gezond onderwijs' (Titus 1:9).

 

 

NOTEN

[i] Jaren geleden gaf br. J.A. Knepper in de GKv trainingen aan ambtsdragers en gebruikte daarbij ook 'oefengesprekken'. Heel waardevol! 

[ii] Vaak worden broeders voor deze taak 'in het diepe' gegooid. Zou het gezien de belangrijkheid van de taak - het gaat om de eredienst! -  niet aanbeveling verdienen niet alleen instructies te geven maar ook terugkoppeling te regelen, bij voorkeur van buiten de gemeente?