Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Ander spoor

 

Redactie een in waarheid

27-01-24

 

In het Nieuwsblad van de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg dd. 24 december 2023 stond een artikel over belangrijke ontwikkelingen in de kerken. We nemen een artikel eruit in extenso over.

 


  

 

 

Ander spoor


 

Kerkspoor

 

De synode van de GKN heeft begin december uitgesproken samen te willen gaan met het kerkverband van de DGK. Als Hersteld Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg hebben we daar met grote dankbaarheid kennis van genomen. Wij verlangen ernaar samen met deze twee kerken één kerkverband te vormen. De synode sprak uit de DGK te kennen als ware kerk van Christus aan de hand van de kenmerken van art. 29 NGB: de onderhouding van de zuivere prediking van het Evangelie; de onderhouding van de zuivere bediening van de sacramenten; de oefening van de kerkelijke tucht.

 

Vanuit de voormalige Gkv werd daar smalend op gereageerd: ‘dat concept van ‘ware kerk zijn’ was nu toch echt achterhaald…’.

 

Maar het spreken over ‘ware kerk’ vinden we wel terug in de gereformeerde belijdenis (NGB, art 27-29). Die belijdenis is bij de fusie met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) niet terzijde gesteld, maar ook voor de fusiekerk aanvaard als belijdenisgeschrift. De ambtsdragers in de NGK beloven zich te houden aan de leer van de Bijbel, zoals die is beschreven in o.a. de NGB (art. A2.3 en A2.4). De reactie uit de hoek van de voormalige Gkv is tekenend voor de huidige koers van deze kerken. De belijdenis functioneert er niet meer.

 

Zijspoor

 

Deze maand publiceerde een studiedeputaatschep van de nieuwe NGK een rapport over de plaats van homoseksuele broeders en zusters in de gemeente. De studiegroep stelt voor om binnen de NGK ruimte te bieden aan mensen die in een homoseksuele of lesbische relatie leven. Zij moeten toegang krijgen tot het heilig avondmaal en ambtsdrager kunnen worden. Tot nu toe was dit binnen de voormalige GKv officieel niet mogelijk.

 

Eén van de leden van het deputaatschap (dr. W. Rose) is het hier niet mee eens. Het Reformatorisch Dagblad (21 december 2023) schrijft daarover:

 

Door ruimte te maken voor „gelijkgeslachtelijke verbintenissen met een seksuele dimensie” zet de studiegroep „het onderwijs van Christus en de apostelen op een essentieel punt op een zijspoor”, schrijft de hebraïcus. Hoewel het deputaatschap de kerken adviseert het gesprek over homoseksualiteit „bij een open Bijbel” te voeren, ondermijnt zij meteen haar eigen advies doordat zij in haar conclusies en aanbevelingen „dingen als ervaring, intuïtie en emotie de doorslag laat geven”, stelt Rose.

 

Een fundamenteel bezwaar van Rose tegen de strekking van het rapport is dat de schrijvers „een speciale hermeneutiek van buiten de tekst invoeren” om daarna tot een interpretatie te komen. Zij vergeten een belangrijk „leerdoel uit de wijsheids- en kennisoverdracht in het Oude en Nieuwe Testament”, te weten „correctie”. „Wie niet openstaat voor correctie, leidt op een dwaalspoor.”

 

Dwaalspoor

 

Bij onze afscheiding van de (toen nog) GKv hebben we aangegeven dat die kerken bezig waren het gereformeerde spoor te verlaten. Dat werd ons kwalijk genomen en ook heftig ontkend door degenen die in de GKv bleven. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de nieuwe hermeneutiek (waarmee destijds de weg werd geopend voor het aanstellen van vrouwelijke ambtsdragers) breed doorwerkt in de nieuwe fusiekerk van NGK en GKv. De woorden van deputaat Rose zijn daar de zoveelste aanwijzing van. Hij gebruikt daarbij de typering ‘dwaalspoor’. Van zo’n typering moet je schrikken, maar zijn conclusie is onontkoombaar. Het is niet alleen de gereformeerde belijdenis die onder druk staat in de nieuwe NGK, maar ook de Bijbel als het Woord van God is niet meer veilig. Terecht legt dr. Rose daar de vinger bij.

 

Het vervult ons met des te meer zorg. Wij moesten ons destijds met pijn in het hart afscheiden van onze broeders en zusters in de GKv. Ons hart gaat nog steeds naar hen uit. We komen toch uit hetzelfde huis! Ik weet dat het moeilijk is om een gemeenschap van vertrouwde mensen los te laten. Ik hoor ook nog vaak: ‘ja maar, bij ons is die verkeerde koers er nog niet’…. Maar ondertussen gaat het hard. Vrouwelijke ambtsdragers zijn inmiddels gemeengoed (ook hier op het dorp). En vrouwelijke predikanten (ook als ze niet afkomstig zijn uit de NGK) zijn welkom op de kansels van de voormalige Gkv.

 

Gereformeerd spoor

 

In de Hersteld Gereformeerde Kerk kloppen we ons niet op de borst. We zijn allemaal mensen die zich zomaar kunnen laten meeslepen op een verkeerde weg. Niet voor niets waarschuwt de apostel Paulus ons: Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt (1 Kor. 10: 12). We nemen dat ter harte en spreken daarom met voorzichtigheid. Maar er moet wel gesproken worden. Het goede moet worden aangewezen, maar laten we daarbij het verkeerde ook benoemen. Daarbij bidden we voortdurend om de wijsheid van de Heilige Geest. Wij willen door Gods genade en onder Zijn Zegen achter de Goede Herder aan. In het gereformeerde spoor.

 

H.Sj.Wiersma