Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Dr. Arntzen 100 jaar!

 

Redactie een in waarheid

08-09-12

 

Vrijdag 14 september a.s. hoopt dr. M.J. Arntzen, emeritus predikant van de kerk van Hattem-Noord, zijn honderdste verjaardag te vieren! Wij willen hem van harte feliciteren en Gods zegen toewensen voor zijn verdere levensweg. We hopen en bidden dat de Here u, dr. Arntzen nog gezondheid wil geven voor uw taak die Hij u ook nog op hoge leeftijd geeft, te midden van degenen die u liefhebben.

 

Dr. Arntzen is geen onbekende in kerkelijke Nederland. Regelmatig doet hij van zich spreken als hij ontwikkelingen waarneemt die naar zijn overtuiging zich niet verdragen met de Heilige Schrift. Zo heeft hij de laatste jaren heeft ook diverse waardevolle bijdragen geleverd aan een in waarheid. Daarin bleek zijn grote betrokkenheid bij de kerk van Christus en de kerkelijke ontwikkelingen vooral ook in de GKv.

Ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag heeft hij toegestemd om vanuit zijn kennis en ervaring uit het verleden kort zijn visie te geven op aantal belangrijke ontwikkelingen van het heden.

 

In de GKv wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het missionair kerk zijn.

Nu is er vanwege de enorme ontkerkelijking ook wel reden toe om het evangelie weer onder de aandacht te brengen, maar is dit wezenlijk voor het kerkzijn?

Het wezen van de kerk is niet gelegen in het grotere of kleinere getal, maar in het belijden van en leven naar de waarheid. We bidden wel, bewaar EN VERMEERDER UW KERK, maar het vermeerderen mag nooit gaan ten koste van de waarheid. Dat laatste is wel een groot risico bij het huidige drijven om toch vooral missionair te zijn.

In de GKv is een studie verricht M/V in de kerk. Kan deze studie duidelijk maken dat de ambten in de kerk niet door vrouwen vervuld mogen worden?

Nooit zal men uit de Heilige Schrift duidelijk kunnen maken, dat er vrouwelijke ambtsdragers, vrouwen als dominee of ouderling kunnen functioneren. Te duidelijk wordt dit door Paulus afgewezen in de brieven aan Korinthe en aan Timotëus. Het is niet onmogelijk dat niettemin de GKv synode vrouwelijke ambtsdragers (ook ouderlingen en dominees) gaat toelaten. Door de contacten met de NGK  wordt dit risico alleen maar groter.

Nauwere contacten met CGK en NGK zouden enerzijds verheugend moeten zijn. Maar de toestand is nu verwarrend (wel plaatselijke, maar niet landelijke eenheid). Bovendien zal de CGK nooit willen fuseren of een federatief verband aangaan met de GKV. Dan haken immers de leden van Bewaar het Pand af? Die prijs wil men niet betalen.
En wat de NGK betreft, wij zijn eerder naar hen toegegroeid dan andersom. En dat is niet positief.

Welke gevolgen kunnen we verwachten van de benoemingen van dr. Paas en dr. Van Bekkum aan de TU in Kampen?

Door de benoemingen van dr. Paas en Van Bekkum, en de afwijzing van ingebrachte bezwaren daartegen is te vrezen dat in toonaangevende kringen in de GKv een heel nieuwe hermeneutiek veld zal winnen (in de Schrift veel beeldspraak, overdrijvingen etc.)  En bij de uitlegging moet ook het eigen gevoelen van de lezer gaan meespreken  Dus niet meer de Heilige Schrift alleen.

 

De TU gaat steeds meer internationaal, en wil ook meer samenwerken met andere instellingen dan alleen met de TU Apeldoorn, bijvoorbeeld de Evangelisch Faculteit Leuven. Hoe kijkt u er tegenaan wanneer niet alleen met instellingen samengewerkt wordt die verbonden zijn aan kerken die wij als waar erkennen?

De TU te Kampen moet veel meer blijven bij de oorspronkelijke bedoeling van de oprichters: een hogeschool of zoals men nu zegt universiteit, waar betrouwbare, vrome jongelui worden opgeleid tot de Dienst des Woords. Ze moeten niet aan grootheidswaan gaan lijden en niet gaan samenwerken met niet-gereformeerde scholen of universiteiten.

 

Tijdens de bondsdag van de bijbelstudiebond werd door dr. Schaeffer gesteld dat de GKv te veel een woordkerk is geworden. Is dat waar?

Wanneer ds. Schaeffer vindt dat het Woord in onze kerken te kort komt tegenover het sacrament, draait hij eigenlijk de zaken volledig om. Het Woord is primair, het sacrament komt daarbij als teken en zegel. Het Woord is denkbaar zonder sacrament. Zonder het Woord is het sacrament een leeg teken. Laat men zich toch vooral toeleggen op zuivere prediking.

 

De GKv heeft nooit willen meedoen aan de Raad van Kerken, maar neemt nu wel deel in de zgn. Nationale Synode. Wat betekent dit voor onze kerken?

Dat men wil meedoen met een Raad van Kerken was tot voor kort ondenkbaar. Nu men dit beginsel losliet komt de weg open naar leervrijheid in de GKv, al zal men dit bij hoog en laag ontkennen.

 

Vindt u het positief dat er meer aandacht is voor gevoel en geloofsbeleving in onze kerken?

Dat men meer geloofsbeleving vraagt is op zichzelf een goede wens. Maar het moet wel de SCHRIFTUURLIJKE bevinding zijn. Het beleven van het ware geloof, van het evangelie van zonde en genade. Het moet er niet om gaan dat wij ons maar prettig en behaaglijk voelen in de kerkdiensten, want ons gevoel kan een verkeerde graadmeter zijn.

 

Waar moet een eredienst aan voldoen? Past drama daarin?

Drama, dans, toneel interactie: het hoort niet in de eredienst thuis. Laat de prediking centraal blijven staan. Het verkondigde Woord dat we hebben aan te nemen, niet als een woord van mensen, maar als het Woord van God.

 

Gereformeerdekerkblijven laat van zich horen en heeft veel kritiek op de huidige kerkelijke ontwikkelingen. Hoe lang kan dit volgehouden worde? Wanneer worden ontwikkelingen kerkscheidend?

Ik ben erg blij met het initiatief van prof. Douma en dr. Wilschut. Ik hoop dat er naar geluisterd zal worden. Ook op zaterdag 29 september in Bunschoten. Maar
ik vrees toch dat het kwaad al te ver is doorgedrongen en zich genesteld heeft
in Kampen en op de synodes.

Op de vraag wanneer de verschillen kerkscheidend worden durf ik geen antwoord te geven. Misschien als we metterdaad vrouwelijke ouderlingen en dominees
krijgen?

In 2004 heeft u geschreven dat de kerken van de afscheiding zich eigenlijk bij de HHK zouden moeten voegen. Bent u nog hoopvol dat de HHK terug zal komen van de kerkorde van 1951?

Ik ben vrijgemaakt geworden om de toenemende leervrijheid in de eertijds synodale kerken. Helaas zou ik in de huidige situatie bezwaarde mensen niet meer aanraden zich bij de GKv aan te sluiten. Zelf zou ik nu kiezen voor de Hersteld Hervormde Kerk. Dat ze de Dordtse Kerkorde nog niet hebben is geen overwegend bezwaar. Ze zijn geheel zuiver in de leer. Bezwaarden zouden zich ook bij een gereformeerde gemeente kunnen voegen. Maar dit is een persoonlijke mening.