Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Dalfsen & DGK

 

D.J. Bolt

12-01-13

 

Eind december vorig jaar besloot de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen samen met de gemeente tot vereniging te komen met het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (DGK, hersteld gereformeerden). Aan dit besluit waren ongeveer anderhalf jaar besprekingen voorafgegaan.

Al eerder hadden kerkenraad en gemeente aan DGK een voorstel tot eenheid gedaan. Dat hield in om eerst een zusterkerkrelatie aan te gaan, vergelijkbaar met die er bestaat met buitenlandse kerken. Op deze wijze zouden de kerken aan elkaar kunnen wennen, gezien met name ook het 'strakke kerkelijke klimaat' in DGK. Maar de synode van deze kerken wees dit voorstel af als "onschriftuurlijk". Overigens tot grote teleurstelling van velen binnen en buiten DGK.

Oecumene
Van meet af aan stond Dalfsen een 'oecumenische koers' voor. Voortdurend is gezocht naar eenheid en vereniging van hen die zich hebben afgescheiden van de GKv. Daarbij werd nadrukkelijk zowel contact gezocht met het kerkverband van DGK als met het andere 'voorlopige' kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKNvv, predikanten Hoogendoorn, Van der Wolf[1]). Helaas was dit laatste verband niet bereid een tripartite gesprek aan te gaan en was geen contact met haar mogelijk zolang er besprekingen met DGK werden gevoerd. 

In deze moeitenvolle situatie hebben kerkenraad en gemeente van Dalfsen toch hun bezwaren jegens DGK overwonnen en de kerkelijke en geestelijke moed gehad samen met de broeders en zusters van dit kerkverband verder te gaan, onvoorwaardelijk verenigd op de enige basis van Schrift en belijdenis. Vandaag[2] zal in een feestelijke bijeenkomst de nieuwe eenheid formeel worden bekrachtigd. Zie de Persverklaring van DGK aan het eind van deze publicatie.

 

Dankbaar

Het stemt tot dankbaarheid dat deze broeders en zusters elkaar hebben gevonden. De predikant van Dalfsen, ds. E. Heres is een belangrijke en zeer welkome versterking van het DGK-kerkverband met maar één actieve predikant[3]. Het mag verwacht worden dat het imago van DGK hiermee ook positief zal worden beïnvloed. Als de nieuwe eenheid beklijfd in eendracht en broederlijkheid is dat ook een sterk uitnodigend signaal voor verontrusten die nog in de GKv verkeren. Want de stap die Dalfsen deed heeft in elk geval de versplintering onder de afgescheidenen verminderd. Terecht zijn daar velen in en buiten de GKv, ook in het buitenland zo hebben we gemerkt, blij om.

 

GKNvv

Tegelijk kan het hier niet bij blijven. We noemden al het 'voorlopig kerkverband' GKNvv. Er is veel kerkelijk zeer en persoonlijk leed door de verschillende scheuringen die er in de DGK geweest zijn de afgelopen jaren. Het zal moeilijk zijn om elkaar weer op te zoeken, laat staan te vinden. Maar 'Dalfsen' heeft wel een goed voorbeeld gegeven. De vraag is of de GKNvv ook de moed hebben, ondanks allerlei terechte moeiten toch toenadering te zoeken in de nieuwe situatie. Daar zal heel wat overwonnen moeten worden. Echter het alternatief is een eigen gekozen isolement van een kerkordelijk 'losse' kerkengroepering met alle nu al waarneembare problemen van dien.

Verontrusten

Op de verontrusten in de GKv komt nu te sterker de vraag af wat 'de vereniging van Dalfsen' voor hen betekent. De feitelijke situatie is dat er aan hen op dit moment aan twee kanten wordt getrokken: door de afgescheidenen én door de predikanten van gereformeerdekerkblijven. De laatsten doen een dringend beroep op hen te blijven in de GKv. Op de Landelijke Dag eind september vorig jaar werd toegezegd dat er plannen zouden worden ontwikkeld zodat gezamenlijk de strijd tegen de afval in de GKv zou kunnen worden aangebonden. Het is nog niet duidelijk wat die plannen inhouden noch wat de concrete doelen zijn. Het is hier niet de plaats om daar verder over door te praten. Wel zouden we (opnieuw) willen stellen dat de activiteiten perspectief zouden moeten bieden in de kerkelijke situatie van verwarring en afval. Ze zullen krachtige tegenweer moeten bieden tegen de stelselmatige afbraak van gereformeerd geloof en leven. Zodat er weer uitzicht is voor ons en onze kinderen.

 

 


 

Persverklaring

De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) en de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) hebben al sinds 2010 wederzijds vastgesteld dat men staat op hetzelfde fundament van Schrift en belijdenis en dat beide kerken willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde. Daarop werd wederzijds uitgesproken het hartelijke verlangen om te komen tot een volledige vereniging van beide kerken.

Na een langere periode van overleg is op 18 december 2012 door de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) het besluit genomen om te komen tot volledige kerkelijke vereniging met het kerkverband van DGK. Op 28 december 2012 heeft de classis Zuid-West van DGK dit besluit tijdens een buitengewone vergadering besproken en, na positief advies van de deputaten ad artikel 49 van de kerkorde, met grote dankbaarheid aan de Here besloten tot kerkelijke vereniging zodat De Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) met onmiddellijke ingang deel uitmaakt van het kerkverband van DGK.

Verder werd besloten om dominee E. Heres, predikant van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend), zonder nader onderzoek met onmiddellijke ingang toe te laten als predikant in voile rechten in het kerkverband van DGK.

In een vervolgzitting van de classis Zuid-West op, zo de Here wil, zaterdag 12 januari a.s. zal een en ander formeel gestalte krijgen waarbij samen de Here gedankt zal worden voor deze door Hem bewerkte vereniging. Deze vergadering wordt gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 te Zwolle en begint om 13.30 uur.

Het is de uitdrukkelijke wens van zowel DGK als de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) dat deze kerkelijke vereniging onder de zegen van de HERE een wervend effect mag hebben onder alien die de Here Jezus Christus van harte liefhebben en onverkort willen vasthouden aan het vaste fundament van de Kerk, Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, om zo de eenheid in waarheid in gehoorzaamheid aan Christus gestalte te geven.

 

 

 

 [1] Inmiddels is aan het predikantencorps ook ds. L. Heres Mth toegevoegd. Hij is predikant te Zwijndrecht e.o.

[2]12 januari 2013.

[3] Overigens moet het aandeel in kerkelijke activiteiten van emeritus-predikant dr. P. van Gurp niet worden onderschat die op hoge leeftijd nog steeds in de kerken preekt en deelneemt aan het werk van kerkelijke vergaderingen.