Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Laatste nieuws / Waarom een besloten vergadering?De vergadering van de synode te Harderwijk is weer voltallig. Ds. H.G. Gunnink heeft zijn plaats weer ingenomen. Aan het begin van de vergadering op vrijdagmorgen 10 juni 2011 legde hij een tweetal verklaringen af, de eerste publiek, een tweede in comite.  
We publiceren zijn publieke verklaring hieronder.

Redactie een in waarheid

PUBLIEKE VERKLARING DS. H.G. GUNNINK

  1. Ik ben vrijdag vertrokken, niet vanwege het niet aanvaarden van mijn voorstel (...) [1] ook al betreur ik dat mijn voorstel niet aanvaard werd. Over deze publieke zaak heb ik ook met anderen gesproken.

  2. Ik ben wel vertrokken, omdat ik het aanvaarden van Besluit 1 onjuist vond. Ik was van mening dat er strijdigheid bestond tussen dingen die dr. Paas (niet alleen in zijn dissertatie) geschreven heeft en wat wij als gereformeerde kerken belijden inzake het gezag van de Heilige Schrift. Mijn mening is sinds vijrdag op dit punt niet veranderd. Ook kon en kan mijns inziens niet volstaan worden met een formeel besluit. Ik vind daarom ook nu nog dat Besluit 1 onjuist is.

  3. Ik ben op de synode weer terug, ondanks mijn gevoelen dat ik zojuist verwoord heb. Ik heb mij beraden en ik kom terug op de synode, omdat:
    - ik niet kon vertrekken zonder daarvoor duidelijk rekenschap af te leggen;
    - ikzelf de volle ruimte blijf houden om na de synode publiekelijk kritisch te spreken over besluiten die door deze vergadering genomen zijn. Door weg te blijven zou ik na deze synode in mijn vrijheid belemmerd kunnen worden met de tegenwerping: 'hij is toen weggelopen, hij heeft nu geen recht van spreken meer'.

  4. Ik heb mij verwonderd over het wereldkundig maken van mijn weggaan, zonder dat er met mij overleg gepleegd is. Zelf heb ik in de vijf contacten die de pers met mij gelegd heeft, gereageerd met: 'geen commentaar'.

  5. Of ik het werken hier kan volhouden, zal moeten blijken. Lukt mij dat niet, bijvoorbeeld vanwege mijn emoties, dan zal ik dat als oorzaak opgeven van een eventueel vertrek.

Deze 'Verklaring'zie ik graag opgenomen in de Acta.

10.06.11
HGGunnink


[1] Een referentie aan de inhoud van het voorstel werd door de preses als vertrouwelijk aangemerkt en als zodanig vallend onder art. 13 van het synodereglement m.b.t. de media en mag dus niet gepubliceerd worden.

Inmiddels (10 juni) is op de website www.gereformeerdekerkblijven.nl een reactie over deze zaak verschenen van prof.dr. J. Douma. Zijn artikel is daar te vinden onder de rubriek Kort commentaar , click http://www.gereformeerdekerkblijven.nl/wp/?page_id=171Waarom een besloten vergadering?

Dr. M.J. Arntzen

11-06-11

 

In het verslag over de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt lezen we dat uitvoerig en langdurig is gesproken over de benoeming van Dr. S.Paas aan de Theologische Universiteit te Kampen. Bij het ter perse gaan was er nog geen beslissing genomen. Wel vernamen we, dat de afgevaardigde ds. H.G.Gunnink de vergadering uit onvrede met het verloop verlaten had. Op de site van een in waarheid werd intussen vermeld, dat de Harderwijkse synode deze benoeming heeft goedgekeurd. Het is dus wel gebeurd na langdurig en blijkbaar emotioneel debat.

We blijven echter zitten met de vraag, waarom de bespreking die tot deze beslissing leidde,achter gesloten deuren moest plaats hebben, in een besloten zitting. Voor zulk een besloten zitting kan reden zijn, b.v. als het zou gaan over de persoonlijke levenswandel van dr. Paas. Het zou dan gaan over privé zaken, waar ieder  niet mee te maken heeft. Echter, het gaat hier om de leer van dr. Paas, om zijn opvattingen - vooral over de belijdenis van de Godsnaam Jahwe door Israel. Paas meent dat die belijdenis pas in een later stadium is opgekomen, terwijl de Heilige Schrift toch leert dat deze naam al aan Mozes bekend was.

Bovendien lijkt het erop dat dr. Paas meent, dat je als beoefenaar van de arscheologische en theologische wetenschap anders kunt spreken dan in  de gemeente, in de verkondiging. Dat zijn diep ingrijpende leerkwesties, die direct te maken hebben met onze belijdenis van het goddelijk gezag van de Heilige Schrift. En dat is een OPENBARE zaak,waar ieder gelovig lid van onze kerken mee over mag denken en oordelen. Zoals men de schriftkritische publicaties van dr. De Bruijne al heeft geaccepteerd, en zijn heterodoxe wijze van bijbeluitleg goedkeurde, zo is dat kennelijk nu ook gebeurd met de leer van dr. S. Paas

 

(wordt vervolgd)