Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Geen verschil in zonden?

 

Dr. Wes Bredenhof*

21-10-17

 

Hier in Australië zitten we momenteel middenin een heftig debat over het huwelijk. Nu ben ik al vaker getuige geweest van zo'n debat, één keer in Canada en ook een keer in de Verenigde Staten. Daarom heb ik het gevoel dat het mijn derde rondje is. Iedere keer viel het me op dat christenen de Bijbelse leer over homoseksualiteit soms afvlakken door te zeggen dat alle zonden hetzelfde zijn. Met andere woorden: mijn buitenechtelijke heteroseksuele lust is niet minder een zonde dan de homoseksuele lust van een homofiel iemand. Zonde is zonde en het is allemaal even verkeerd.

 

In zekere zin is dit waar. Het is waar in de zin dat iedere zonde zonder meer Gods toorn verdient. Wat voor ons een piepkleine zonde is, is in Gods ogen een enorme overtreding. Dit is rechtstreeks verbonden met de heilige majesteit van Hem tegen wie gezondigd wordt. Als je zelfs maar een beetje tegen de oneindige majesteit van God zondigt, maak je je al schuldig aan eindeloze schuld. Maar met deze argumentatielijn kom je niet erg ver, want naar de aard van de zaak zijn wij niet alleen maar lichte zondaren – zie Romeinen 3:10-18.

 

Hoe waar het ook mag zijn dat elke zonde zonder meer Gods toorn verdient, het is even waar dat de Schrift leert dat sommige zonden in Gods ogen erger zijn dan andere. Dit wordt direct uit de Oudtestamentische wet duidelijk. Sommige zonden zoals godslastering konden met de dood worden bestraft, terwijl op andere zonden lichtere straffen stonden. In Ezechiël 8 wijst God Ezechiël op de grote afgodische gruweldaden in Jeruzalem. Dan zegt Hij in vers 15: “En u zult opnieuw nog grotere gruweldaden zien dan deze”. Er zijn grote gruwelen en er zijn nog grotere gruwelen.

 

De Westminster Kleine Catechismus verwoordt de Bijbelse leer hierover in vraag en antwoord 83:

  • Vraag: Zijn alle overtredingen van de wet even afschuwelijk?
  • Antwoord: Sommige zonden zijn op zichzelf en doordat ze op verschillende manieren erger gemaakt worden, meer afschuwelijk in de ogen van God dan andere.

De Westminster Grote Catechismus gaat hier breder op in in vraag en antwoord 151 en legt uit wat de verzwarende omstandigheden zijn. Zij zijn globaal in vier categorieën onder te brengen:

  • gezien vanuit de personen die de zonden begaan,
  • gezien vanuit degene(n) tegen wie de zonden zijn begaan,
  • gezien vanuit de natuur en hoedanigheid van de overtreding en
  • gezien vanuit de omstandigheden van tijd en plaats.

Dus als je een oudere christen bent die beter zou moeten weten, of een ambtsdrager, betekent dit dat je zonde zwaarder weegt. Als je zonde tegen een zwakkere broeder begaan werd, is je zonde erger. Als je meerdere geboden tegelijk hebt overtreden, moet dat als afschuwelijker worden gezien. Als je zonde openbaar en in aanwezigheid van anderen wordt begaan, is dat erger dan wanneer dat niet het geval is.

 

Even terzijde: je zou je kunnen afvragen of de Heidelbergse Catechismus hier ook aandacht aan geeft. Ja zeker, maar alleen niet rechtstreeks. Dat sommige zonden erger zijn dan andere staat impliciet in Zondag 36 over het derde gebod. Wij belijden dat

 

“geen zonde groter is of Gods toorn meer wekt dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft Hij op deze zonde de doodstraf gesteld.”

 

Het lasteren van zijn naam is dus een grotere zonde dan bijvoorbeeld overspel of het geven van een vals getuigenis. Sommige zonden zijn erger dan andere.

 

Er bestaat geen twijfel over dat de Schrift homoseksuele lust en gedrag als gruwelijk beschrijft (Lev. 20:13). De Bijbel gebruikt sterke taal voor deze zonden om ons er zo van te doordringen hoe God deze dingen als volledig tegengesteld aan zijn ontwerp voor het menselijk geslacht beschouwt. Waar heteroseksuele lusten en gedragingen buiten en zonder huwelijk zondig zijn, behouden zij iets van wat natuurlijk is, omdat zij betrekking hebben op de andere sekse. Homoseksuele lusten en gedragingen zijn erger, omdat zij bovendien ingaan tegen wat de Schepper God als natuurlijk heeft ontworpen, en dat wordt verworpen. Dit is wat de Bijbel in Romeinen 1:26-27 zegt: de natuurlijke omgang wordt vervangen door de tegennatuurlijke.

 

Maar als we over zonden spreken en over hoe afschuwelijk ze zijn, moeten we altijd bedenken dat in de Schrift één zonde zelfs nog erger is dan een homoseksuele levensstijl. Zoals Greg Bahnsen het eens beschreef: “Er bestaat een zonde die erger is dan sodomie” in de Bijbel.

We lezen het in Mattheus 10. Jezus zendt zijn discipelen uit om onder “de verloren schapen van het huis van Israël”, Gods verbondsvolk, te prediken en onderwijzen. Terwijl zij dat deden, bestond de mogelijkheid dat ze met ongeloof zouden worden geconfronteerd. In dat geval moesten zij bij het vertrek uit die stad het stof van hun voeten schudden – om daarmee de onreinheid van deze mensen aan te geven. Dan voegt Jezus in vers 15 er aan toe:

 

“Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad.”

 

Sodom en Gomorra waren berucht vanwege hun seksuele immoraliteit en “tegennatuurlijke begeerte” (Judas:7). Christus zei dat er iets was dat veel erger was dan wat Sodom en Gomorra deden: een verbondskind zijn en de Heiland verwerpen. Dat God je zijn eigen kind noemt, dat Hij de Heiland naar je toestuurt met de blijde boodschap van het evangelie en dat je Hem verwerpt – dát is iets wat God erger noemt dan homoseksualiteit. Het is een waarschuwing voor de kerkmensen van vandaag.

 

Realiseer je dat wij allemaal grote en kleine zonden hebben die ons in de afgrond doen zinken. Toch, ongeacht wat onze zonden zijn, is er een Heiland wiens verzoenend werk voldoende is om dat alles uit te wissen. Het reddende werk van Jezus is er voor allen die het gewicht van hun zonde voelen en er naar verlangen dat die last wordt opgeheven. Zelfs als we spreken over sommige zonden die afschuwelijker zijn dan andere, laten we ook altijd spreken over de genade die meer dan overvloedig is in Jezus Christus.

 

 

*Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmanië, Australië.

Via YINKAHDINAY 16-8-2017 (internetblog)

 

Vertaling: R. Sollie-Sleijster